หน้าแรก >> รายงาน >> หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  12 พฤษภาคม 2564 โดย Administrator

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
2021-05-12
2 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
2021-05-12
3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล
2021-05-12
4 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
2021-05-12
 
2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560
2021-05-12
2 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล
2021-05-12
 
3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
2021-05-12
 
4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2021-05-12
 
5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
2021-05-12
2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558
2021-05-12
3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558
2021-05-12
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
280
 เมื่อวาน 
208
 เดือนนี้ 
9,811
 เดือนที่ผ่านมา 
18,117
 ปีนี้ 
139,862
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
439,761
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561