หน้าแรก >> โครงสร้าง >> โครงสร้างส่วนราชการ >> สำนักปลัดเทศบาลฯ

 สำนักปลัดเทศบาลฯ

  ปรับปรุงข้อมูล 07 มิถุนายน 2565 โดย Administrator

โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาลฯ

 

สำนักปลัดเทศบาลฯ

 

         สำนักปลัดเทศบาลฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปของเทศบาล งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี งานกิจการสภาเทศบาล การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานกิจการ-ขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานนิติการงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน งานการเลือกตั้ง และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานธุรการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

         โดยแบ่งส่วนราชการภายในสำนักปลัดเทศบาล และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

             1. ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปของเทศบาล งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี งานกิจการสภาเทศบาล งานการเลือกตั้ง งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานธุรการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

             2. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานนิติการ งานการพาณิชย์ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

             3. ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานทะเบียนราษฎร งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัดเทศบาลฯ

 

 - นางรณิดา เกตุเต็ม 053-090711 ต่อ 103

 - นางสาวจิรประภา มณีขัติย์ 053-090711 ต่อ 104

 - นายนพดล แก้วกาศ 053-090711 ต่อ 102

 - นางวไลพร ไชยมงคล 053-090711 ต่อ 110

 - นางสาวเกลียวทิพย์ แกล้วกล้า 053-090711 ต่อ 106

 - นายภูมิพัฒน์ อินต๊ะวงค์ 053-090711 ต่อ 222

 - นายเกรียติ เกรียงศักดิ์พิชิต 053-090711 ต่อ 708

 - ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิไลวรรณ เทตินน้ำ 053-090711 ต่อ 113

 - นายชาลี อินกล่ำ 053-090711 ต่อ 222

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
251
 เมื่อวาน 
208
 เดือนนี้ 
9,811
 เดือนที่ผ่านมา 
18,117
 ปีนี้ 
139,862
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
439,761
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561