หน้าแรก >> เอกสาร

 เอกสาร

  28 มกราคม 2561 โดย Administrator

ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน มาตรา 29
2020-06-15
2 หนังสือรับรอง ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม / สถาปัตยกรรมครบคุม
2020-06-15
3 หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในทีดิน
2020-06-15
4 ใบมอบอำนาจ
2020-06-15
5 ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 และตามเทศบัญญัติเทศตำบลบ้านกลาง
2020-06-15
6 แบบคำขอรับรองการปลูกสร้าง
2020-06-15
7 คำสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแปลน
2020-06-15
8 คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
2020-06-15
9 คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
2020-06-15
10 คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น
2020-06-15
11 แบบฟอร์มรายการครุภัณฑ์ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำงบ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564)
2019-05-08
12 แบบฟอร์มโครงการ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำงบ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564)
2019-05-08
13 แบบฟอร์มโครงการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564)
2019-05-08
14 ผ.08 บัญชีครุภัณฑ์
2019-01-16
15 ผ.06 สำหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วน
2019-01-16
16 ผ.05 สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
2019-01-16
17 ผ.03 สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหาร
2019-01-16
18 ผ.02 สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2019-01-16
19 ผ.01 สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
2019-01-16
20 แบบฟอร์มโครงการ เพื่อพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
2018-02-26
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
249
 เมื่อวาน 
212
 เดือนนี้ 
0
 เดือนที่ผ่านมา 
9,572
 ปีนี้ 
102,314
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
265,761
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561