หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูล 12 มกราคม 2561 โดย Administrator

รายงานพิเศษ...ทต.บ้านกลางลำพูน เมืองอุตสาหกรรมปลอดมลพิษ อปท.ลดก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนฟุตพริ้นท์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ

ปรับปรุงข้อมูล  โดย Administrator วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565
 

รายงานพิเศษ...ทต.บ้านกลางลำพูน เมืองอุตสาหกรรมปลอดมลพิษ อปท.ลดก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนฟุตพริ้นท์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ

          พื้นที่เล็กๆ 18 ตารางกิโลเมตร ที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คน ทั้งคนในชุมชนและผู้คนต่างถิ่นที่มาพำนักอาศัย ประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านกลางแห่งนี้ กว่า 50,000 คน พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน มีโรงงานกว่า 80 แห่ง มีร้านค้า ร้านอาหาร สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้าตั้งอยู่เรียงรายโดยรอบนิคมฯ มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งการขนส่ง การเดินทาง การใช้พลังงาน การประกอบอาชีพ การเกษตร การพัฒนาและขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การทิ้งขยะ และการทำลายสิ่งแวดล้อมในรูปแบบอื่น ๆ ล้วนเกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดภาวะโลกร้อน จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมในฐานะผู้ผลิต ภาครัฐในฐานะผู้ขับเคลื่อนกิจกรรม รวมถึงภาคประชาชนในฐานะผู้บริโภค เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นำโดย นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางได้กำหนดนโยบายสำคัญที่จะมุ่งมั่นบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกควบคู่กับการพัฒนาเมือง โดยได้กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน ในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลางเป็นอันดันแรก เพื่อให้พนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลางได้ร่วมกันลดการใช้ไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง รณรงค์ให้ประชาชนลดปริมาณขยะในครัวเรือน ใช้หลักการ 3Rs ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ จากต้นทาง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม กิจกรรมโครงการเพิ่มพื้นที่ สีเขียว ต้นไม้และป่าไม้ ช่วยกักเก็บก๊าซเรือนกระจก แสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ภาคเอกชน โรงงาน บริษัท ห้างร้านในการร่วมทำกิจกรรม CSR กิจกรรมปลูกต้นไม้ การเก็บข้อมูลการสำรวจต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง โดยเทศบาลตำบลบ้านกลางออกสำรวจร่วมกับผู้นำชุมชน และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก วัดขนาดเส้นรอบวงของต้นไม้ วัดความสูงของต้นไม้โดยการเทียบสัดส่วน ในพื้นที่ทั้ง 12 หมู่บ้าน ในพื้นที่สาธารณะ ของชุมชน ตลอดจนการสำรวจลงทะเบียนต้นไม้ใหญ่ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียนในการสำรวจและขึ้นทะเบียนต้นไม้ภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อนำข้อมูลมาคำนวณการกักเก็บก๊าซคาร์บอน ส่งผลต่อการ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการดูดกลับของต้นไม้ อีกทั้งยังเป็นการสำรวจพื้นที่สีเขียวในตำบลบ้านกลางอีกด้วย นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง กล่าวว่า “นอกจากเทศบาลฯจะมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการลดก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังได้ให้ความสำคัญของการพัฒนาศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางตำบล เป็นสถานที่สำหรับประชาชนเข้ามา ใช้ประโยชน์ ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ ประกอบกับศูนย์กีฬาฯแห่งนี้ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติระดับอำเภอ จึงได้มีการขับเคลื่อนแนวคิดการจัดพื้นที่สวนสาธารณะเพิ่มพื้นที่ สีเขียว มุ่งสร้างป่าชุมชน “ป่าในเมืองอุตสาหกรรม ปอดแห่งใหม่ของคนลำพูน” เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแลนด์มาร์ค (Land Mark) แห่งใหม่ของตำบลบ้านกลาง และจังหวัดลำพูน บนพื้นที่กว่า 94 ไร่ ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้ต่างๆ , สวนอนุรักษ์สมุนไพรผักพื้นบ้าน, สวนป่าชุมชน ,สะพานไม้ สกายวอร์ค (Sky Walk) เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ,สวนสุขภาพของครอบครัวเพื่อการออกกำลังกาย ,สนามเด็กเล่นประเทืองปัญญา ,แหล่งจัดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารสุขภาพปลอดสารพิษ พร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรเป็นแหล่งเรียนรู้พลังงานทางเลือก และยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ศูนย์กีฬาฯได้อีกทางหนึ่ง โดยได้สำรวจประมาณการและวางแผนงานโครงการต่างๆเหล่านี้แล้ว ซึ่งจะต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขอรับการสนับสนุนการดำเนินงาน จากภาคเอกชน บริษัทในนิคมฯ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเอง ต่อไป” จากการดำเนินงานทั้งหมดนี้ ส่งผลให้เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดเทศบาลไทยใส่ใจลดโลกร้อน ปี 6 ประจำปี 2565 เนื่องจากผู้บริหารเทศบาลมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ชุมชนมีส่วนร่วมและมีความเข้มแข็ง ในการดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้เข้ารับโล่เกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน ปี 6 ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา 

*************************************

งานประชาสัมพันธ์ / ข่าว

งานประชาสัมพันธ์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 14 คน


โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
136
 เมื่อวาน 
89
 เดือนนี้ 
1,464
 เดือนที่ผ่านมา 
15,676
 ปีนี้ 
168,964
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
656,208
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561