หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมตำบลบ้านกลาง

 โดย Administrator วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
 

ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมตำบลบ้านกลาง

          วันนี้ (4 ธ.ค. 61) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมตำบลบ้านกลาง ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนภาคประชาชน, ผู้แทนสงฆ์, ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้แทนอสม., ผู้แทนผู้สูงอายุ, ผู้แทนแม่บ้าน และผู้แทนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม ตำบลบ้านกลาง เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.61, รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณกองทุนฯ ในปีงบประมาณ 2561, ขอรับความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ตำบลบ้านกลาง และการพิจารณา(ร่าง)ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง คณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ตำบลบ้านกลาง เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนด้านสิ่งแวดล้อมตำบลบ้านกลางเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการดำเนินงานด้านนโยบายการบริหารกองทุน ติดตาม ควบคุมดูแลการบริหารจัดการ งบประมาณของกองทุนให้เพิ่มขึ้น ประสานให้ข้อมูลด้านการบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ทั้งแหล่งเงินทุน สนับสนุน แนวทางปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ให้กองทุนด้านสิ่งแวดล้อมสามารถดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตำบลบ้านกลาง จะมีหน้าที่ในการประชุม วางแผนการดำเนินงาน, กำหนดกิจกรรมต่างๆ, จัดหาแหล่งสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน วัด เป็นต้น และพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างครอบคลุมมีประสิทธิภาพและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตำบลบ้านกลาง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

*************************************

น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์  / ข่าว

นายราชฤทธิ์ ธิแจ้  / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 37 คน