หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบ้านกลาง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

 โดย Administrator วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562
 

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบ้านกลาง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

         

วันนี้ (12 มี.ค.62) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบ้านกลาง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุมฯที่สำคัญ อาทิ รายงานสถานะการเงินของศูนย์ฯ, ติดตามผลการดูแลตามแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan), เพื่อพิจารณาแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan), ขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan), พิจารณาสรรหาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ตำบลบ้านกลาง ชุดใหม่ เพื่อให้เป็นไปในการปัจจุบัน และหารือแนวทางการปฏิบัติงานของ Care Giver ในการจัดทำเอกสารการรายงานฯเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เป็นต้น โดยมีคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้องเพรียง
 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 26 คน