หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว ชุมชน สภาเด็กและเยาวชน ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562

 โดย Administrator วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562
 

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว ชุมชน สภาเด็กและเยาวชน ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562

         

วันนี้ (2 ก.ย. 62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว ชุมชน สภาเด็กและเยาวชน ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพ ความสามารถในการ บริหารจัดการองค์กร และชุมชนที่ดีมีประสิทธิภาพ เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ และความเข้าใจในหลักการทำงานแบบบูรณาการมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐ และองค์กรชุมชน ภาคประชาชน และเพื่อเป็นการเสริมสร้างภาวะผู้นำ และคุณธรรมจริยธรรม และความเสียสละมีจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อช่วยเหลือส่วนรวม และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ มีความรัก ความสามัคคีปรองดอง ในการดำเนินโครงการฯในครั้งนี้ ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรมได้แก่การจัดฝึกอบรมฯ และศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และกรุงเทพฯ ในวันที่ 3 - 5 กันยายน 2562 มีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 180 คน ได้แก่ ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน, คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว, สภาเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากรนายกิติพัฒน์ เกิดคำ ตําแหน่งพัฒนาการอําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน บรรยายให้ความรู้เรื่อง "การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการชุมชน ด้วยพลัง ของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว สภาเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาชุมชนสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน" และการบรรยายเรื่อง "การเสริมสร้างความรัก สามัคคี ปรองดอง เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รู้จักเสียสละ มีจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนร่วมกัน" โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก พันตำรวจโทสมคิด แสงผาบ ตำแหน่งสารวัตรอำนวยการ สภ.ลี้ ช่วยราชการ กอ.รมน.ลำพูน 

 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 38 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
150
 เมื่อวาน 
258
 เดือนนี้ 
5,681
 เดือนที่ผ่านมา 
9,121
 ปีนี้ 
5,681
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
169,128
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561