หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ประชุม เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

 โดย Administrator วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562
 

ประชุม เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

         

วันนี้ (2 ธ.ค. 62) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุม เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อแจ้งแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ จึงจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน ระดับท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้เนื่องด้วยในห้วงเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายนของทุกปี ลักษณะอากาศของประเทศไทยจะมีความแห้งแล้งและมีลมกระโชกแรงประกอบกับอุณภูมิผิวดินที่สูงขึ้น เนื่องจากปรากฏการณ์โลกร้อน และกิจกรรมในชุมชนและเกษตรกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยทำให้เอื้อต่อการเกิดไฟป่าง่าย ซึ่งการเกิดไฟป่าและหมอกควันในแต่ละครั้งเป็นอันตราย และสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของประชาชน และของทางราชการ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมาก ประกอบกับสถานการณ์มลภาวะทางอากาศ โดยเฉพาะPM.2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยตรง ซึ่งในที่ประชุมได้หารือแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยแบ่งเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุและการเผชิญเหตุ และหลังเกิดเหตุ ซึ่งได้มีการวางแนวทางเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วน อาทิ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือประชาชนในการงดการเผาในที่โล่ง, กิจกรรม KICK OFF รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน, การเตรียมความพร้อมการจัดตั้ง SEFTY ZONE ปฏิบัติการล้างถนนและเพิ่มความชื้นในอากาศ พร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เฝ้าระวังเพื่อเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าวฯ  โดยมีสมาชิกสภาฯ, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน, กลุ่มพลังมวลชน, ตัวแทนหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 43 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
40
 เมื่อวาน 
146
 เดือนนี้ 
572
 เดือนที่ผ่านมา 
16,254
 ปีนี้ 
62,031
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
225,478
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561