หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน, พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนมกราคม 2563 ครั้งที่ 4/2563

 โดย Administrator วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563
 

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน, พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนมกราคม 2563 ครั้งที่ 4/2563

         

วันนี้(14 ม.ค. 63) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็น ประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน, พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนมกราคม 2563 ครั้งที่ 4/2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การติดตามงานร้องทุกข์ร้องเรียนฯ, การติดตามรายงานรายรับ-รายจ่ายของเทศบาลตำบลบ้านกลาง, การติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน, การติดตามโครงการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และการติดตามการดำเนินงานกิจกรรมถนนสวยสะอาด ปลอดภัย ด้วยความร่วมใจของคนท้องถิ่น จังหวัดลำพูน ,สรุปการจัดโครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563, สรุปการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563, สรุปผลการคัดเลือกโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ, สรุปการจัดโครงการส่งเสริมประเพณีประจำวัดป่าม่วง-สันป่าฝ้าย หมู่ที่ 4 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563, สรุปโครงการส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกตามวัย ในวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ สนามหญ้าโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง, การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยกรมบัญชีกลาง เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2563, การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในครัวเรือน ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ,แจ้งข้อสังเกตของนักวิชาการตรวจสอบภายใน ,หารือการจัดโครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันประจำปีงบประมาณ 2563, การพิจารณาการจัดทำประกันภัยแบบกลุ่ม ของจ้างเหมาบริการ, การพิจารณา(ร่าง)คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานก๊าซเรือนกระจกระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ เป็นต้น โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการกอง, ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน, พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 72 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
127
 เมื่อวาน 
310
 เดือนนี้ 
1,815
 เดือนที่ผ่านมา 
7,045
 ปีนี้ 
83,676
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
247,123
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561