หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

วันนี้ (3 ก.ค. 61) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงด้านสุขภาพ ประจำปี 2561

 โดย Administrator วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561
 

วันนี้ (3 ก.ค. 61) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงด้านสุขภาพ ประจำปี 2561

         

วันนี้ (3 ก.ค. 61) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงด้านสุขภาพ ประจำปี 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงด้านสุขภาพมีความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคจากการประกอบอาชีพ กระตุ้นให้กลุ่มวัยทำงานตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งในพื้นที่ตำบลบ้านกลางประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมครัวเรือน, ทำเฟอร์นิเจอร์, ทำการเกษตรกร ,รับจ้างแกะลำไย, กลุ่มทำน้ำดื่มชุมชน, ช่างเสริมสวย และอาชีพเก็บขนขยะ จากอาชีพดังกล่าว ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ เนื่องจากขาดการดูแลเอาใจใส่สุขภาพ ประกอบกับสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่เสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบอันมีสาเหตุเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ หรือการดำเนินกิจกรรมอื่นใดซึ่งเกี่ยวเนื่องกับอาชีพ เช่น อาการปวดหลัง, ปวดกล้ามเนื้อพิษจากสารตะกั่ว, โรคทางเดินหายใจ, เครียด เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดกับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ที่ประกอบอาชีพเหล่านี้เป็นเจ้าของกิจการ ไม่ได้รับค่าจ้างจากผู้อื่นในลักษณะของเงินเดือนหรือค่าแรงประจำ และรับผิดชอบต่อการดำเนินการทั้งในส่วนของกำไรหรือขาดทุน หากเกิดการเจ็บป่วยหรือประสบเหตุอันตรายไม่สามารถทำงานได้ ย่อมขาดรายได้  ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในครัวเรือนและคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัว โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงด้านสุขภาพในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “สถานการณ์สุขภาพ ผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง ด้านสุขภาพในปัจจุบัน”,“โรคที่เกิดจากการทำงานหรือโรคจากการประกอบอาชีพ” “ปฏิบัติตนอย่างไรให้สุขภาพดีห่างไกลโรคจากการทำงาน” โดย ทีมวิทยากรจาก โรงพยาบาลลำพูน พร้อมทั้ง เจาะเลือดตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดและรายงานผลการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือด โดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง

 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

- / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 15 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Statistics
 Today
16
 Yesterday
66
 This Month
2,541
 Last Month
7,338
This Year
35,455
Last Year
0
   All
35,455
 Record: 12/01/2561

ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์