หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

รายงานพิเศษ...ท้องถิ่น ท้องที่ผสานพลังเป็นหนึ่งสู่โควิด

 โดย Administrator วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563
 

รายงานพิเศษ...ท้องถิ่น ท้องที่ผสานพลังเป็นหนึ่งสู่โควิด

          รายงานพิเศษ....ท้องถิ่น ท้องที่ผสานพลังเป็นหนึ่งสู้โควิด !! ทต.บ้านกลางลำพูนผนึกกำลังผู้นำชุมชน สร้างบ้านกลางโมเดลสกัดกั้นโควิด เป้าหมายสูงสุดต้องไม่มีคนในชุมชนเสียชีวิตจากโควิด19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Covid19) ที่มีการแพร่ระบาดมาตั้งแต่ปลายปี 2019 จากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน สู่ประเทศต่างๆทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยของเราด้วยปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคนี้ยิ่งมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รายงานจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศไทย ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ในประเทศไทยรวม934 ราย โดย 860 ราย ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 70 ราย รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว และมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 4 ราย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า ณ วันนี้(25 มีนาคม 2563) จังหวัดลำพูนยังไม่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ และจังหวัดลำพูน โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน และมีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ ฉบับที่ 2/2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา เกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 โดยเบื้องต้นคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ได้มีการสั่งการให้ปิดพื้นที่สถานบริการต่างๆ ในเขตจังหวัดลำพูนเป็นการชั่วคราว พร้อมออกมาตรการต่างๆในการที่เผ้าระวังป้องกันและยับยั้งไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อในพื้นที่ นั้น ในส่วนของเทศบาลตำบลบ้านกลางในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน และในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ยังเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน มีประชากรจากต่างถิ่นมาพำนักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ในฐานะประธานคณะทำงานศูนย์ควบคุมโรคติดต่อระดับตำบล ได้เรียกประชุมเฉพาะกิจ เพื่อหารือและออกมาตรการในระดับพื้นที่ เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ในระดับตำบล ทั้งนี้ ได้หารือในที่ประชุมในการออกมาตรการป้องกันต่างๆ ได้แก่ 1)X-ray หมู่บ้านชุมชน ตรวจตรา เฝ้าระวัง สำรวจ ในพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ กลับจากกรุงเทพมหานคร กลับจากต่างจังหวัด พร้อมจัดทำฐานข้อมูลตามแบบที่กำหนดเพื่อดำเนินการกักตัวและรายงานอำเภอต่อไป 2)ดำเนินการกักตัวและควบคุมดูแลอำนวยความสะดวกตามอำนาจหน้าที่แก่ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเฝ้าระวังกักตัว ตามแนวทางของแต่ละกลุ่มที่คณะกรรมการควบคุมโรคกำหนด เมื่อพบอาการผิดปกติหรือมีไข้ ให้ประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลเข้าไปสอบสวนโรค เพื่อส่งต่อดำเนินการ 3)ดำเนินการสนับสนุนการฉีดพ่นและล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงที่มีคนใช้พื้นที่จำนวนมาก เช่น วัด โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ตลาด บ้านเรือนผู้ติดเชื้อ หรือพื้นที่ที่เห็นสมควร โดยสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุเครื่องพ่น ชุด เครื่องมือ หรือกำลังคนได้ตามความเหมาะสม หรือบูรณาการใช้เครื่องมือวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่ 4)เข้าไปควบคุมดูแลจัดระเบียบทั้งสถานที่และข้อมูลบุคคล กรณีการจัดงานมงคลและงานอวมงคลหรือกิจกรรมงานอื่นๆที่มีความจำเป็นต้องจัดในพื้นที่ โดยจัดให้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน ลงทะเบียนข้อมูลแยกคนในพื้นที่และนอกพื้นที่เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบได้ จัดเตรียมเจลหรือแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ล้างมือก่อนและหลังกิจกรรม ตลอดจนควบคุมการจัดสถานที่นั่งการรับประทานอาหาร ให้ถูกต้องเหมาะสม 5)ดำเนินการจัดหาและแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้เพียงพอกับประชากรในพื้นที่ ให้ทันใช้งานตามนโยบายที่กำหนด 6)จัดตั้งศูนย์ประสานข้อมูลที่เทศบาลเพื่อรับและรวบรวมหนังสือ ประกาศ คำสั่ง และข้อสั่งการต่างๆ หรือสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 เพื่อนำไปปฏิบัติในพื้นที่และกระจายข้อมูลข่าวสารในระดับตำบลหมู่บ้านอย่างทั่วถึง พร้อมรวบรวมข้อมูล แบบรายงาน หรือเรื่องต่างๆที่ได้รับมอบหมาย เพื่อรายงานแก่อำเภอหรือหน่วยงานอื่นๆต่อไป 7)จัดสร้างเครือข่ายการสื่อสารติดต่อประสานงานในทุกระดับในพื้นที่ เช่นกลุ่มไลน์ วีดีโอคอนเฟอเรนต์ หมายเลขโทรศัพท์ผู้เกี่ยวข้อง หรือช่องทางสื่อสารอื่นๆ เพื่อติดต่อประสานงานได้ระหว่างพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 8)สนับสนุนและช่วยควบคุมดูแล การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัด เช่น การปิดสถานบริการ การปิดตลาดนัด หรือการปิดสถานที่ต่างๆให้เป็นไปตามประกาศในทางปฏิบัติให้ได้ โดยตรวจตราในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามประกาศ หากพบฝ่าฝืนให้แจ้งเจ้าพนักงานตำรวจหรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองเข้าไปดำเนินการต่อไป 9)จัดเตรียมความพร้อมยานพาหนะเพื่อส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้อยู่ในข่ายที่ต้องสงสัยตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อได้รับการร้องขอสนับสนุน 10)ดำเนินการจัดการขยะอันตรายในพื้นที่ เช่น หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ของใช้ส่วนตัว ของผู้กักกันโรคหรือกลุ่มเสี่ยง ให้เป็นไปตามหลักการควบคุมโรค 11)จัดหาและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อพร้อมใช้ในการ เผชิญเหตุ 12)ดำเนินการอื่นๆตามข้อมอบหมายสั่งการ จากอำเภอ จังหวัด หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่จะสั่งการในอนาคต ทั้งนี้ในส่วนของการขอความร่วมมือจัดระเบียบการจัดงานมงคล และงานอวมงคล ในพื้นที่ โดยมีมาตรการ คือ 1) ประสานผู้นำชุมชน ผู้แทนประชาชนในพื้นที่ เข้าไปทำความเข้าใจกับคนในชุมชนเกี่ยวกับ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 และมาตรการต่างๆที่ถือเป็นกติการ่วมกันในตำบล 2) กำหนดพื้นที่ทางเข้าออกงานเพียงช่องทางเดียว และกำหนดผู้รับผิดชอบในการสอดส่อง ดูแลจัดระเบียบการเข้าออกงาน 3) มีจุดคัดกรอง ผู้ร่วมงานต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน และติดสติ้กเกอร์แสดงสัญลักษณ์ผ่านการคัดกรอง 4) บริการแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าร่วมงาน 5) ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานโดยแจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และประวัติการเดินทาง 6) จัดจุดวางอาหารว่าง น้ำดื่ม และอาหารกล่อง แบบบริการตนเอง เพื่อนำไปรับประทานที่อื่น ซึ่งต้องไม่เป็นการรับประทานอาหารร่วมกัน 7)จัดโต๊ะเก้าอี้สำหรับผู้มาร่วมงานในที่โล่งอากาศถ่ายเทสะดวกห่างจากกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร 8) กรณีเป็นการจัดงานอวมงคล สำหรับพิธีรดน้ำศพ หากประสงค์จะรดน้ำศพให้ผู้เข้าร่วมงานเตรียมน้ำส้มป่อยใส่ขวดส่วนตัวมาเอง และห้ามไม่ให้ใช้ปะปนร่วมกัน และพิธีฌาปนกิจศพ ณ ฌาปนสถาน หรือเมื่อกลับมาที่บ้าน ให้งดการใช้น้ำส้มป่อยล้างมือ แต่ให้ใช้แอลกอฮอล์ล้างมือทดแทน เป็นการฆ่าเชื่อโรคได้อีกทางหนึ่ง ในส่วนของตลาดสดในพื้นที่ ขอความร่วมมือ จัดทางเข้าออกตลาดเพียงช่องทางเดียวรวมทั้งจัดให้มีจุดคัดกรองตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ด้านการเตรียมสถานที่รองรับ กรณีหากเกิดเหตุการณ์ในระดับที่รุนแรงจนไม่สามารถควบคุมการติดเชื้อในวงกว้างได้ โดยกำหนดสถานที่โรงยิมเนเซียมและอาคารประกอบต่างๆภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นพื้นที่รองรับผู้ที่กักตัว หรือ ผู้ป่วยติดเชื้อ นายอภิชาติ กล่าวว่า “เป้าหมายสูงสุดของตำบลบ้านกลางที่มีร่วมกัน คือ ในพื้นที่ตำบล บ้านกลางต้องไม่มีคนตำบลบ้านกลางเสียชีวิตจากโรคโควิด19 และพื้นที่ทุกหมู่บ้านและชุมชนต้องเป็นพื้นที่สะอาดปลอดเชื้อ มาตรการต่างๆนี้ถือเป็น กลยุทธ์ บ้านกลางโมเดล ที่เราทุกคนทั้งท้องถิ่นและท้องที่ต้อง ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่ง ฝ่าฟันวิกฤติโควิด 19 นี้ให้จงได้” ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ พระผู้แทนของคณะสงฆ์ตำบล บ้านกลาง,หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง, คณะกรรมการควบคุมโรคระดับตำบล, สมาชิกสภาเทศบาล ,ผู้นำชุมชน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน, อสม.ประจำหมู่บ้าน ,ผู้แทนจากสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง, ตัวแทนกลุ่มมวลชนทั้ง 12 หมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง บนเส้นทางของวิกฤติโควิด19 ในประเทศไทยนั้น จะเป็นไปในทิศทางใด จำนวนผู้ติดเชื้อ จะเพิ่มหรือลดจำนวนลงมากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับความร่วมแรงร่วมใจ ความสามัคคีของประชาชนคนไทยทุกคนที่จะร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาเหล่านี้ นำพาชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อก้าวข้ามโควิด19 ไปด้วยกัน  

*************************************

นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รายงาน / ข่าว

นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 36 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
91
 เมื่อวาน 
244
 เดือนนี้ 
2,747
 เดือนที่ผ่านมา 
8,769
 ปีนี้ 
38,782
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
202,229
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561