หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

รายงานพิเศษ...พิษโควิด19 ทำอ่วม!! ทต.บ้านกลางลำพูนหืดขึ้นคอดันงบ119 ล้านปี 64 ..โอด!รัฐออก กม.ลดภาษี90%ทำงบฯลดฮวบ กระทบหนัก ท้องถิ่นไม่ได้รับการพัฒนา..

 โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563
 

รายงานพิเศษ...พิษโควิด19 ทำอ่วม!! ทต.บ้านกลางลำพูนหืดขึ้นคอดันงบ119 ล้านปี 64 ..โอด!รัฐออก กม.ลดภาษี90%ทำงบฯลดฮวบ กระทบหนัก ท้องถิ่นไม่ได้รับการพัฒนา..

         

 นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เปิดเผยว่าตามที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563ที่ผ่านมา ที่ประชุมสภาฯโดย จ.ส.อ.ธีระศักดิ์ อุปะละสกุล ประธานสภาเทศบาล พร้อมสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมประชุมสภาฯ  เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 119,000,000บาท 
  ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลฯมีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ โดยแยกเป็นรายละเอียดตามแผนงานดังนี้ ด้านบริหารงานทั่วไป จำนวน 28,881,280 บาท,ด้านบริการชุมชนและสังคม จำนวน 64,978,450 บาท และด้านการดำเนินงานอื่นๆ จำนวน 25,140,270 บาท รวม 119,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยสิบเก้าล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ซึ่งในปีนี้ตั้งงบประมาณรายจ่ายลดลงจากปีที่แล้วกว่า 31 ล้านบาท เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่รัฐบาลออก พรฎ.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท เพื่อช่วยบรรเทาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เป็นต้นมา ส่งผลให้เทศบาลจัดเก็บภาษีได้น้อยลงกว่าร้อยละ 90 มีผลต่อเสถียรภาพการคลังและความคล่องตัวในการดำเนินงานของเทศบาลลดลงไปด้วย โดยเทศบาลตำบลบ้านกลางเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน มีรายได้หลักจากการจัดเก็บภาษี ส่งผลให้รายได้จากการจัดเก็บภาษีฯในปี 2563 ลดลงกว่า 46 ล้านบาท ซึ่งเป็นเหตุให้มีการชะลอหรืองดโครงการก่อสร้างต่างๆไปหลายโครงการ ส่วนในปีงบประมาณ 2564 ได้มีการประชุมงบประมาณร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถึง 4 ครั้งก่อนที่จะนำเสนอขออนุมัติสภาฯเพื่อลด ประมาณการงบประมาณรายจ่ายลง ให้สอดคล้องกับรายรับที่จัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณ 2563 และคาดว่าจะจัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ประกอบกับเทศบาลฯ มีภาระค่าใช้จ่ายประจำค่อนข้างสูง จากภาระงานที่คลอบคลุมในทุกๆด้าน จึงส่งผลให้โครงการก่อสร้างต่างๆในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง จำเป็นต้องงด หรือชะลอออกไปก่อน เพื่อประคับประคองลดรายจ่ายที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนลง 
 ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ซึ่งมีรายได้หลักจากการจัดเก็บภาษีได้เองเป็นส่วนใหญ่ ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกัน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตเมือง และเขตพื้นที่ทางเศรษฐกิจ เนื่องจากรายได้ที่จัดเก็บได้เองในปีงบประมาณ 2563 ลดลงกว่าร้อยละ 90 ส่งผลให้เสถียรภาพการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งลดลงไปด้วย จากตารางเปรียบเทียบสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น(*ตามเอกสารแนบท้าย) จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ จะเห็นได้ว่า เทศบาลตำบลบ้านกลาง มีรายได้รวม 157.84 ล้านบาท โดยแยกเป็นรายรับจากการจัดเก็บเอง 65.22 ล้านบาท รัฐจัดสรร 42 ล้านบาท เงินอุดหนุน 50.62 ล้านบาท ดูแลประชากรในทะเบียนราษฎร์กว่า 11,000 คน และประชากรที่เข้ามาทำงานในพื้นที่อีกกว่า 40,000 คน ในขณะที่เทศบาลอื่นๆที่มีประชากรในทะเบียนราษฎร์ใกล้เคียงกัน มีรายรับจากการจัดเก็บเองได้น้อยเป็นปกติอยู่แล้ว แต่ส่วนใหญ่จะใช้งบประมาณรายจ่าย จากรายได้ที่รัฐจัดสรรให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่งแทบจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ หรือส่งผลกระทบน้อย ต่อการพัฒนาตำบล และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งตรงกันข้ามกับเทศบาลตำบลบ้านกลาง ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก เฉกเช่นกับเทศบาลหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ หรือเทศบาลขนาดใหญ่,เทศบาลนคร เป็นต้น
  ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้จัดเตรียมแผนประเมินความเสี่ยงในการบริหารงบประมาณประจำปี 2564 ของเทศบาลฯ (แผน 5 ขั้น) หากเกิดกรณีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่ส่งผลให้รายรับจากการจัดเก็บภาษีของเทศบาลลดลงไปอีก นอกเหนือจากที่ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ เพื่อลดรายจ่ายของเทศบาลลงอีก 5–25% ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ โดยอาจต้องลดภาระงาน ที่ให้บริการประชาชนลง และนำไปสู่การเลิกจ้างพนักงานจ้างในสังกัดของเทศบาลฯ ตลอดจนลดโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆของประชาชนลงไปด้วย ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไร้วี่แววการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาจากรัฐบาล ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
-----------------------------------------
*ข้อมูลอ้างอิง รายได้อปท.ปี62 http://www.dla.go.th/work/money/data3.jsp

น.ส.ณัฐชฎาพร  อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : รายงาน
งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง
 

*************************************

น.ส.ณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ / ข่าว

น.ส.ณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 7 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
16
 เมื่อวาน 
322
 เดือนนี้ 
6,165
 เดือนที่ผ่านมา 
10,881
 ปีนี้ 
98,907
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
262,354
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561