หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ประธานเปิดโครงการ “เสริมสร้างพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมของสตรีตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561”

 โดย Administrator วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561
 

ประธานเปิดโครงการ “เสริมสร้างพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมของสตรีตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561”

          วันนี้ (29 ส.ค.61) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  นายชิดพงศ์ เสนะสุทธิพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง      เป็นประธานเปิดโครงการ “เสริมสร้างพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมของสตรีตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561” เพื่อส่งเสริมพัฒนาสุขภาพของสตรีในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ทั้งสภาพจิตใจและสภาพร่างกายที่เสี่ยงจะเกิดโรคตามมา กระตุ้นให้สตรีหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว อย่างจริงจัง ลดอัตราการป่วยที่เกิดจากภัยเงียบ ได้อย่างถาวรมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และได้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนพลเมืองตำบลบ้านกลาง รุ่นที่ 1/2561 โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านสร้างการมีส่วนร่วม ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ ด้านศาสนา ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และด้านสุขภาพ รวมทั้งสิ้น ๗๘ ชั่วโมง ซึ่งมีผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ทั้งสิ้น ๑๐๔ คน เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและเป็นขวัญกำลังใจ ที่จะได้นำเอาความรู้ วิชาการ ประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการดังกล่าวไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง โดยมีสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่ทต.บ้านกลาง และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นายราชฤทธิ์ ธิแจ้ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 62 คน