หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

เปิดโครงการ “พัฒนาจิตใจผู้สูงอายุตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561”

 โดย Administrator วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561
 

เปิดโครงการ “พัฒนาจิตใจผู้สูงอายุตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561”

          วันนี้ (31 ส.ค.61) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายชิดพงศ์ เสนะสุทธิพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาจิตใจผู้สูงอายุตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561” เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้อันก่อเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย และจิตใจ มีความรู้ในการปรับเปลี่ยนฟฤติกรรมการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวางแผนในการใช้ชีวิตทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและครอบครัว ให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตัวเองและสามารถเผยแพร่ความรู้ตลอดจนช่วยเหลือสังคมได้ ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์บุญเพลิน ยาวิชัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และได้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนปัจฉิมาลัยตำบลบ้านกลาง รุ่นที่ 3/2561 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในโรงเรียนปัจฉิมาลัย เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุทุกๆท่าน มีความตั้งใจและความพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ เพื่อพัฒนาตนเองตลอดชีวิตและการที่จะได้นำเอาความรู้ วิชาการ ประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการดังกล่าวไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและยึดถือปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลังต่อไป ซึ่งมีผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ทั้งสิ้น 102 คน โดยมีสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่ทต.บ้านกลาง และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 83 คน