หน้าแรก >> สินค้า OTOP >> หมู่ที่ 2 กลุ่มอาชีพผลิตดอกไม้ผ้าใยบัวและพวงหรีด

 หมู่ที่ 2 กลุ่มอาชีพผลิตดอกไม้ผ้าใยบัวและพวงหรีด

  18 มกราคม 2561 โดย Administrator

หมู่ที่ 2 กลุ่มอาชีพผลิตดอกไม้ผ้าใยบัวและพวงหรีด

หมู่ที่ 2 กลุ่มอาชีพผลิตดอกไม้ผ้าใยบัวและพวงหรีด

 

         อาชีพผลิตดอกไม้ผ้าใยบัวและพวงหรีดเกิดจากการที่ในวัดและในหมู่บ้านมีงานพิธีมงคลหรืองานศาสนพิธีต่างๆ มักจะต้องยืมหรือซื้อดอกไม้เพื่อประดับงานพิธีอยู่เสมอ จึงเกิดการเรียนรู้ที่จะทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว อาศัยการใช้ทักษะ การสังเกต การเรียนรู้และเริ่มลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบสวยงามต่อมาจึงได้ชักชวนผู้ที่สนใจในหมู่บ้านจัดตั้งกลุ่มผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัวเลียนแบบธรรมชาติ จึงเกิดอาชีพที่เสริมสร้างรายได้และเป็นการสร้างงานในหมู่บ้าน เป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถ่ายทอดฝีมือทักษะให้แก่เยาวชนหรือคนรุ่นหลังในหมู่บ้าน การก่อตั้งกลุ่มอาชีพผลิตดอกไม้ผ้าใยบัวและพวงหรีดจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2548 รวมระยะเวลาการจัดตั้งกลุ่ม 11 ปีตลอดระยะเวลาการจัดตั้งกลุ่มได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัวหลากหลายรูปแบบจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปสู่การจำหน่ายทั้งตลาดในระดับตำบลระดับอำเภอและต่างจังหวัด

         การดำเนินงานของกลุ่มอาชีพผลิตดอกไม้ผ้าใยบัวและพวงหรีด หมู่ที่ 2 บ้านท่าล่อ-ศรีคำมีการดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการกลุ่มยึดมติแบบแผนการทำงานของกลุ่มสะท้อนถึงภูมิปัญญาหัตถกรรมในการสร้างศิลปะเป็นของใช้และของประดับตกแต่ง ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในคัวเรือนและมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ส่งเสริมอาชีพพัฒนาศักยภาพการผลิตการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ใช้วัสดุมีคุณภาพเก็บรักษาง่ายโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับครัวเรือนระดับหมู่บ้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจากการก่อตั้งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีประธานกลุ่มอาชีพ คือ นางณัฐรดา พรมกลางดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ถึง พ.ศ.2558 สมาชิกกลุ่มอาชีพผลิตดอกไม้ผ้าใยบัวและพวงหรีด จำนวน ๓๐ คนมีเงินหุ้นในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพครั้งแรก จำวน 80 หุ้น หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 8,000.- บาท มีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มอาชีพจำนวน 58,000.- บาท มีการทำดอกไม้ผ้าใยบัวและพวงหรีด เดือนละ ๔ ครั้งการจำหน่ายสามารถติดต่อซื้อหรือจัดสั่งได้ที่ที่ทำการของกลุ่มอาชีพ ซึ่งเลขที่ 112 หมู่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 095-7891653