หน้าแรก >> เกี่ยวกับเทศบาล >> อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  ปรับปรุงข้อมูล 13 พฤศจิกายน 2561 โดย Administrator

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง

        อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไว้ดังนี้

        มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

                  1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

                  2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

                  3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                  4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

                  5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

                  6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

                  7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

                  8. บํารุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

                  9. หน้าที่อื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

 

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง

        อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลมีอำนาจดังต่อไปนี้

        มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

                  1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

                  2. การจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

                  3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

                  4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

                  5. การสาธารณูปการ

                  6. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

                  7. การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน

                  8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว

                  9. การจัดการศึกษา

                  10. การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

                  11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

                  12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

                  13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

                  14. การส่งเสริมกีฬา

                  15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

                  16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

                  17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

                  18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

                  19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

                  20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

                  21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

                  22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

                  23. การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ

                  24. การจัดการการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                  25. การผังเมือง

                  26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

                  27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ

                  28. การควบคุมอาคาร

                  29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                  30. ความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                  31. กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
882
 เมื่อวาน 
1,045
 เดือนนี้ 
27,706
 เดือนที่ผ่านมา 
40,915
 ปีนี้ 
183,806
 ปีที่ผ่านมา 
250,698
   ทั้งหมด 
1,167,266
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561