หน้าแรก >> ระเบียบ/เทศบัญญัติ >> เทศบัญญัติสาธารณสุข

 เทศบัญญัติสาธารณสุข

  28 มกราคม 2561 โดย Administrator

ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๑
2018-01-12
2 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๒
2018-01-12
3 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๓
2018-01-12
4 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๔
2018-01-12
5 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๔
2018-01-12