หน้าแรก >> โครงสร้าง >> โครงสร้างส่วนราชการ >> กองคลัง

 กองคลัง

  ปรับปรุงข้อมูล 07 มิถุนายน 2565 โดย Administrator

โครงสร้างกองคลัง

 

กองคลัง

 

         กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานธุรการ งานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนามที่ดิน โรงเรือน ป้าย และใบอนุญาต งานปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องถิ่น งานปรับปรุงแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน งานทะเบียนทรัพย์สิน งานประเมินภาษี งานทะเบียนพาณิชย์ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

         โดยแบ่งส่วนราชการภายในกองคลัง และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

             1. ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานการจ่ายเงิน งานการรับเงิน งานนำส่งเงิน งานการเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานธุรการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

             2. ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนามที่ดิน โรงเรือน ป้าย และใบอนุญาต งานปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องถิ่น งานปรับปรุงแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน งานทะเบียนทรัพย์สิน งานประเมินภาษี งานทะเบียนพาณิชย์ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

เบอร์โทรศัพท์ กองคลัง

 

 - นางวาสนา ธรรมโคร่ง 053-090711 ต่อ 201

 - นางแคทรียา ไชยมงคล 053-090711 ต่อ 202

 - นางสุรภี พันธุ์ดอน 053-090711 ต่อ 203

 - นางสาวสุราวัลย์ พึ่งทรัพย์ 053-090711 ต่อ 210

 - นายสังวาฬ อนุชัย 053-090711 ต่อ 212

 - นางสาวพรพิมล มณีขัติย์ 053-090711 ต่อ 203

 - นายกิตติพงษ์ ปาระมี 053-090711 ต่อ 207

 - นางสุภัทชรา พรหมมินต๊ะ 053-090711 ต่อ 211

 - นางเพ็ญนภา ปราณีชัย 053-090711 ต่อ 214

 - นายนิรุตน์ จันทร์มา 053-090711 ต่อ 206

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
249
 เมื่อวาน 
208
 เดือนนี้ 
9,811
 เดือนที่ผ่านมา 
18,117
 ปีนี้ 
139,862
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
439,761
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561