หน้าแรก >> เกี่ยวกับเทศบาล >> วิสัยทัศน์พัฒนาตำบล

 วิสัยทัศน์พัฒนาตำบล

  18 มกราคม 2561 โดย Administrator

ตราสัญลักษณ์

วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง

" เมืองอุตสาหกรรมปลอดมลพิษ เศรษฐกิจพัฒนา การศึกษาชั้นนำ วัฒนธรรมดีงาม ธรรมาภิบาลเพื่อประชาชน เปี่ยมล้นคุณภาพชีวิต "

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตำบลบ้านกลาง

         ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่

         1. เดินหน้าสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่น

         2. จัดการงบประมาณเพิ่มเติมและกระจายให้ทั่วถึงและโปร่งใส

         3. เอาใจใส่คุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลโดยเติมเต็มให้กับสวัสดิการ

         4. ทำงานแบบเคียงบ่าเคียงไหล่ เพื่อแก้ปัญหากับพี่น้องประชาชน

         5. สร้างมิติใหม่ในการพัฒนาตำบล

         6. ชูศักดิ์ศรีแห่งการเป็นผู้นำองค์กร ตอกย้ำเกียรติภูมิการพัฒนาที่เป็นหนึ่งของ “ตำบลบ้านกลาง”

 

นโยบายในการบริหารงาน ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

 

1. นโยบายด้านการบริการประชาชน

         กลุ่มพัฒนาบ้านกลาง จะมุ่งมั่นและมุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กร คือ เทศบาลตำบลบ้านกลางด้วยความโปร่งใสโดยใช้หลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อที่จะให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มาติดต่องาน เพื่อขอรับบริการจากเทศบาลตำบลบ้านกลางได้รับความพึงพอใจ สะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง

2. นโยบายด้านการบริหารงานท้องถิ่น

         กลุ่มพัฒนาบ้านกลาง จะบริหารจัดการเพื่อพัฒนาตำบลบ้านกลางให้เป็นไปตามสภาพแวดล้อมให้ดีที่สุด เพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนในตำบล โดย

         2.1 จะพัฒนาตำบลร่วมกับองค์กรอื่น ให้ปลอดมลภาวะจากอุตสาหกรรม

         2.2 จะพัฒนาตำบลให้เป็นศูนย์กลางของการค้าและทางพาณิชยกรรมของจังหวัดลำพูน

         2.3 จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในตำบลบ้านกลางให้อยู่ดีกินดีและมีสุข

         2.4 จะพัฒนาการศึกษาของเยาวชนลูกหลานของพี่น้องประชาชน ในตำบลบ้านกลาง ให้ได้รับการศึกษาการเรียนรู้จากสถานศึกษาที่ดี มีคุณภาพ

         2.5 จะสนับสนุนและส่งเสริมการเกษตรที่เป็นอาชีพพื้นฐานเดิมให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ มีน้ำสำหรับทำการเกษตรตลอดฤดูกาล ส่งเสริมการสร้างผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานต่อไป

         2.6 จะสนับสนุนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้าน ในท้องถิ่นให้ยืนยงสืบไป

3. นโยบายด้านการโครงสร้างพื้นฐาน

         โครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ เช่น ถนน ไฟฟ้า รางระบายน้ำ ตลอดจนระบบสื่อสารต่างๆ เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต โดย

         3.1 จะดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค บริโภค ที่ขาดแคลนให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

         3.2 จะดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำหลากในฤดูฝน ในพื้นที่ลุ่มทุกหมู่บ้านที่ประสบปัญหา โดยการเร่งระบายน้ำและดำเนินการหางบประมาณสนับสนุนทำแก้มลิงต่อไป

         3.3 จะดำเนินการแก้ไขปัญหาจราจรแออัดในอนาคต โดยการสร้างแนวถนนใหม่ และปรับปรุงแนวเขตคันคลอง ชลประทานเป็นถนนเพื่อเพิ่มพื้นที่สัญจรได้สะดวก

         3.4 จะดำเนินการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งโคมไฟ ตามแนวถนนสาธารณะทุกสายในพื้นที่ เพื่อความสะดวกในการสัญจรช่วงระยะเวลาค่ำคืน

4. นโยบายด้านสังคม

         4.1 ด้านสาธารณสุข

           มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นส่วนทำให้สุขภาพร่างกายของพี่น้องในตำบลบ้านกลางได้มีสุขภาพที่ดี ตลอดจนใช้งบประมาณ อีกทั้งกำลังคน เพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆ ที่จะมาคุกคามสุขภาพร่างกายของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดย

           4.1.1 จะดำเนินการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายทุกหมู่บ้าน เพื่อให้พี่น้องในหมู่บ้านชุมชน มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง ตลอดจนสร้างลานกีฬาให้เด็กและเยาวชน

           4.1.2 จะจัดสร้างสวนสาธารณะหรือสวนสุขภาพ และเพิ่มพื้นที่ สีเขียวเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ จัดสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติดทุกหมู่บ้านและชุมชน

           4.1.3 จะส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลเพื่อให้พี่น้องในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการการดูแลสุขภาพของตนเองในเขตพื้นที่ตำบลและชุมชน

           4.1.4 จะจัดสร้างศูนย์สุขภาพฉุกเฉิน โดยจัดพาหนะ (รถพยาบาล) ส่งคนไข้ฉุกเฉินในตำบลและชุมชนทันทีที่มีปัญหาด้านสุขภาพต้องการรักษาแบบเร่งด่วน

           4.1.5 จะดำเนินการจัดตั้งคลินิกชุมชนอบอุ่น โดยขอความร่วมมือจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและจังหวัดลำพูน เพื่อดูแลสุขภาพการเจ็บป่วยไข้ของพี่น้องในตำบลและชุมชนได้อย่างทั่วถึง

           4.1.6 จะจัดการน้ำสะอาดไม่ว่าประปาส่วนภูมิภาค ประปาหมู่บ้าน หรือประปาชุมชนให้ได้มาตรฐานแก่พี่น้องประชาชนในตำบล เพราะพื้นที่ตำบลบ้านกลางมีค่าสารฟลูโอคาลีนเกินกว่ามาตรฐานเป็นอย่างมาก

           4.1.7 จะให้การส่งเสริมและสนับสนุนดำเนินงานของกลุ่ม อสม.อย่างเต็มที่เพื่อดูแลสุขภาพพี่น้องในตำบลและชุมชน

         4.2 ด้านสิ่งแวดล้อม

           มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องแก้ไขปัญหา และส่งเสริมป้องกันการเกิดมลภาวะต่างๆ พร้อมให้พื้นที่เป็นเมืองน่าอยู่ โดย

           4.2.1 จะดำเนินการจัดการงบประมาณจากส่วนกลาง จัดสร้างโรงงานบำบัดขยะครบวงจร เพื่อกำจัดขยะในพื้นที่ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและประหยัดงบประมาณ ที่จะต้องนำไปบำบัดที่แหล่งอื่น

           4.2.2 จะจัดทำโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันรับผิดชอบการกำจัดขยะ เช่น ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง คัดแยกขยะ ลดการใช้วัสดุที่กำจัดยากในการบรรจุอาหาร

           4.2.3 จะประสานงานและผลักดันงบประมาณในการที่จะต้องแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในตำบล อันเป็นผลจากการอุปโภค บริโภค ในหมู่บ้านชุมชนและหอพักต่างๆ ให้สะอาด

           4.2.4 จะสนับสนุนและส่งเสริมพร้อมเสริมสร้างพื้นที่ตำบลให้เป็นเมืองน่าอยู่โดยจัดทำโครงการบ้านตัวอย่าง, หมู่บ้านน่าอยู่ ครัวเรือนสวยงาม ,โรงเรียนสวยงาม ,โครงการวัดสวยงาม , วัดตัวอย่าง ฯลฯ เป็นต้น

         4.3 ส่วนการศึกษา , ศาสนา , กีฬาและวัฒนธรรม

           4.3.2 ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

           กลุ่มพัฒนาบ้านกลางจะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ในทางศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น อันเป็นกิจกรรมที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว และกล่อมเกลาจิตใจของประชาชน ดังนี้

             4.3.2.1 จะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา , วันออกพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันมาฆบูชา , วันอาสาฬบูชา และวันสำคัญอื่นๆ ที่จัดขึ้นโดยการศาสนาทุกศาสนา ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมองค์กรศาสนาในตำบลคือ อปต. (หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล) ให้ดำเนินงานเพื่อสั่งสอนอบรมประชาชนในตำบลอย่างพอเพียง

             4.3.2.2 จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ เช่น วันพ่อแห่งชาติ , วันแม่แห่งชาติ , วันผู้สูงอายุ , วันเยาวชนแห่งชาติ , วันเด็กแห่งชาติ และวันสำคัญอื่นๆ

             4.3.2.3 จะส่งเสริมและสนับสนุนในงานประเพณีต่าง ๆ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามสู่ลูกหลาน เช่น ประเพณีปี๋ใหม่เมือง , ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) , ประเพณีสรงน้ำพระธาตุฯ , ประเพณีตานก๋วยสลาก , ประเพณีปอยหลวง , ประเพณีบวชลูกแก้ว (บรรพชา) หรือประเพณีเป๊กตุ๊ (อุปสมบท)

             4.3.2.4 จะส่งเสริมและสนับสนุนงานวัฒนธรรมพื้นบ้าน ที่เก่าแก่ควรอนุรักษ์สืบไป เช่น วัฒนธรรมทำบุญแป๋งบ้าน (หอเสื้อผ้า) วัฒนธรรมเจ้าเข้าทรง หรือกิ๋นป๋าง เป็นต้น

           4.3.3 ด้านการสวัสดิการและสังคม

           มีความมุ่งมั่นที่จะให้พี่น้องในตำบลบ้านกลางได้อยู่ดีมีสุข มีความสามารถที่จะอยู่ในสังคมแบบไม่ไร้ค่า และเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเสมอ โดย

             4.3.3.1 จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบลให้ได้มีงานมีรายได้ มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนด้วยงบประมาณที่พอเพียง เช่น กลุ่มสตรี – แม่บ้าน,กลุ่ม อสม. กลุ่มเกษตรกร , กลุ่มเยาวชน , กลุ่มทานตะวัน , กลุ่มผู้พิการ , กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ เป็นต้น

             4.3.3.2 จะดูแลและสนับสนุนงบประมาณผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้ทั่วถึง โดยจะให้ เบี้ยครองชีพทุกคน พร้อมจะดูแลสุขภาพตามภารกิจหน้าที่

             4.3.3.3 จะสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากฝีมือคนท้องถิ่น พร้อมจัดหาตลาดภายนอกเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่แพร่หลาย ต่อไป

             4.3.3.4 จะดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำสำหรับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม

5. นโยบายด้านการบริการประชาชน

         ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรในตำบลให้ได้ผลและยั่งยืนต่อไป จัดตั้งกองทุน เพื่อพัฒนาการเกษตรและช่วยเหลือเกษตรกร ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการใช้น้ำในระบบชลประทาน

6. นโยบายด้านการเมือง

         กลุ่มพัฒนาบ้านกลางจะสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารบ้านเมืองตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะให้พี่น้องประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาบ้านเมืองอย่างเต็มที่ภายใต้กฎระเบียบแห่งการบริหารบ้านเมือง

ข้อมูลพื้นฐานตำบล

 

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
136
 เมื่อวาน 
258
 เดือนนี้ 
5,681
 เดือนที่ผ่านมา 
9,121
 ปีนี้ 
5,681
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
169,128
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561