หน้าแรก >> เกี่ยวกับเทศบาล >> วิสัยทัศน์พัฒนาตำบล

 วิสัยทัศน์พัฒนาตำบล

  ปรับปรุงข้อมูล 18 มกราคม 2561 โดย Administrator

ตราสัญลักษณ์

วิสัยทัศน์พัฒนาตำบล

" เมืองอุตสาหกรรมปลอดมลพิษ เศรษฐกิจพัฒนา การศึกษาชั้นนำ วัฒนธรรมดีงาม ธรรมาภิบาลเพื่อประชาชน เปี่ยมล้นคุณภาพชีวิต "

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านกลางทั้ง 8 ด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

พันธกิจ พัฒนาตำบลให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ดีมีคุณภาพ

เป้าประสงค์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้ประชาชนในตำบลมีเส้นทางคมนาคมสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และมีไฟฟ้าสาธารณะใช้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ของตำบล รวมทั้งมีน้ำอุปโภค-บริโภค ใช้พอเพียง มีแหล่งน้ำใช้ในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

พันธกิจ ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ พัฒนาเศรษฐกิจให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงและมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

พันธกิจ สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างมั่งคงและยั่งยืน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์ พัฒนาคนและสังคม ให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเยาวชนมีอาชีพเสริมและรายได้ และลดปัญหายาเสพติดในตำบล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ ส่งเสริมและพัฒนาตำบลให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ปราศจากมลพิษ

เป้าประสงค์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยลดปัญหาและผลกระทบอันเกิดจากปัญหาขยะมูลฝอยและน้ำเสีย และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

พันธกิจ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง

เป้าประสงค์ พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและเยาวชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งส่งเสริมด้านการกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข

พันธกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสาธารณสุขการกีฬาและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าประสงค์ พัฒนาด้านสาธารณสุขให้ประชาชนในตำบลได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการบริการสาธารณสุขและการคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

พันธกิจ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นเพื่อรองรับการบริการด้านทะเบียนราษฎร และบริการ E-Serviceเพื่อประชาชน

เป้าประสงค์ พัฒนาการเมืองการบริหาร ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง การปกครองแบบประชาธิปไตย และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการดำเนินงานของเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น

พันธกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ พัฒนาการเมืองการบริหาร ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง การปกครองแบบประชาธิปไตย และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการดำเนินงานของเทศบาล

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
266
 เมื่อวาน 
1,406
 เดือนนี้ 
27,838
 เดือนที่ผ่านมา 
25,659
 ปีนี้ 
143,023
 ปีที่ผ่านมา 
250,698
   ทั้งหมด 
1,126,483
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561