หน้าแรก >> ของดีบ้านเฮา >> หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยาก

 หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยาก

  ปรับปรุงข้อมูล 19 ภุมภาพันธ์ 2563 โดย Administrator

หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยาก

ประวัติหมู่บ้านแม่ยาก

         พื้นที่บ้านแม่ยากเดิมรวมอยู่กับบ้านขี้เหล็กและได้แยกออกจากบ้านขี้เหล็ก เมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยมีนายอนันต์ ปันแจ่ม เป็นผู้ใหญ่บ้าน ส่วนชื่อหมู่บ้านก็ได้ใช้ชื่อของลำน้ำแม่ยากที่ได้ตัดผ่านหมู่บ้านมาเป็นชื่อของหมู่บ้าน ในอดีตมีผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านหลายคน ปัจจุบันคือ นายวรวิทย์ สมพมิตร เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ยาก

 

บ้านแม่ยาก

         ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองลำพูนอยู่ห่างจากที่ว่าการ อำเภอเมืองลำพูน เป็นระยะทาง 11 กิโลเมตร

         มีจำนวนประชากรทั้งหมด 1,493 คน เป็นชาย 677 คน หญิง 816 คน จำนวนหลังคาเรือน 1,468 หลังคาเรือน

มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอข้างเคียง ดังนี้

         ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านขี้เหล็ก

         ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านกลาง บ้านท่าล้อ – ศรีคำ

         ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านสิงห์เคิ่ง

         ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านสันป่าฝ้าย

ลักษณะภูมิประเทศ

         สภาพพื้นที่ของหมู่บ้านโดยทั่วไปจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม

อาชีพ

         ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขายและเลี้ยงสัตว์ (โค)

สภาพทางสังคม

         ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธและปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีไทย มีวัด 1 แห่ง คือวัดแม่ยาก มีพื้นที่ในการทำเกษตรกรรมประมาณ 40 ไร่ พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ข้าว และลำไย

การคมนาคมขนส่ง

         ถนนภายในหมู่บ้านปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีต

ประเพณีและวัฒนธรรม

         ภายในชุมชนมีการร่วมกันจัดทำประเพณีทางพุทธศาสนาเช่น แห่เทียนในวันเข้าพรรษา ประเพณีสงกรานต์และสลากภัตร

การให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

         คือ มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค น้ำใช้เพื่อการเกษตรที่ทิ้งและกำจัดขยะ อาคารอเนกประสงค์ หอกระจายข่าว มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ไฟฟ้า โทรศัพท์สาธารณะ ร้านค้าสหกรณ์ ศูนย์ฝึกอาชีพ

หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยาก

 

สถานที่สำคัญ

         วัดแม่ยากดวงดี  ก่อสร้างเมื่อปี 2541 เดิมเป็นอารามดวงดีและได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดแม่ยากเมื่อปี พ.ศ.2545 เป็นวัดแม่ยาก ในอดีตเนื่องจากราษฎรบ้านแม่ยากต้องเดินทางไกลในการไปทำบุญและพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดขี้เหล็ก จึงได้ร่วมกันก่อสร้างถาวรวัตถุทางศาสนาบนพื้นที่ที่ได้รับบริจาคจากพ่อน้อยตา พาหิรัญ จำนวน 1 ไร่ 1 งาน

หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยาก

 

         ภายในวัด มีกุฎิ 4 หลังศาลา 2 หลัง ศาลาเอนกประสงค์ 1 หลัง โรงครัว 1 หลัง วิหารที่ประดิษฐาน พระประธาน 1 หลัง มีพระมหาพิชิตพล ปญฺญาปชฺโชโต เป็นเจ้าอาวาส

 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
924
 เมื่อวาน 
1,045
 เดือนนี้ 
27,706
 เดือนที่ผ่านมา 
40,915
 ปีนี้ 
183,806
 ปีที่ผ่านมา 
250,698
   ทั้งหมด 
1,167,266
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561