หน้าแรก >> แผน >> แผนพัฒนาเทศบาล

 แผนพัฒนาเทศบาล

  28 มกราคม 2561 โดย Administrator

ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 รายงาน สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561
2019-06-22
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2018-11-13
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครึ่งปีแรก
2018-11-13
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
2018-01-12
5 แผนพัฒนาเทศบาล สามปี (พ.ศ.2559-2561)
2018-01-12
6 แผนพัฒนาเทศบาล สามปี (พ.ศ.2558-2560)
2018-01-12
7 แผนพัฒนาเทศบาล สามปี (พ.ศ.2557-2559)
2018-01-12
8 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558)
2018-01-12