หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน,หน่วยงานภาคีเครือข่าย  ให้การต้อนรับ นายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอเมืองลำพูน ในโอกาสมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนในเขตตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจาก ผศ.ดร.วสันต์  จอมภักดี เรื่อง แนวทางการพัฒนาเมืองงต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และกรณีศึกษาคลองแม่ข่ากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศั...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน ครั้งที่ 4 โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างอง...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษาและเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ เนื่องในวันครบรอบ 18 ปี การก่อตั้งโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อนำรายได้จา...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านประตูโขง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้ใหญ่บ้านประตูโขง และคณะกรรมการบ้านประตูโขง ให้การต้อนรับ นายณรงค์ศักดิ์ เรือนสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อำ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ณ วัดศรีชุม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอกม. ร่วมรับฟังการมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรจังหวัดลำพูน ปี พ.ศ. 2567  ของนายโยธิน ประสงค์ความดี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ที่ได้มอบแนวทางการด...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9:00 น. ณ บริเวณโรงเรียนวัดศรีชุม (ศูนย์เรียนรู้ผ้าทอ) หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย" เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่าย ตระหนักและให้ความส...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล นักเรียนโรงเรียนปัจฉิมาลัย และโรงเรียนมัชฌิมาลัย เทศบาลตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับพันเอกอภิรัตน์  นาคสิงห์ ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายชาตรี  สุริยจักร์  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมให้การต้อนรับ นายมานิตย์ แก้วแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการด...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี และถวายกำลังใจ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็นที่รัก...
 
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
682
 เมื่อวาน 
946
 เดือนนี้ 
946
 เดือนที่ผ่านมา 
16,399
 ปีนี้ 
43,380
 ปีที่ผ่านมา 
250,698
   ทั้งหมด 
1,026,840
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561