หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (17 ต.ค. 62) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะ ทำงานกลั่นกรองงบประมาณเทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อพิจารณางบประมาณก่อนที่จะนำงบประมาณเสนอผู้บริหารและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง ต่อไป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ, คณะทำงานกลั่นกรองงบประมาณเทศบ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (15 ต.ค. 62) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อร่วมให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน, พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แล...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
 วันนี้(14 ต.ค.62) เวลา 07.00 น. ที่บริเวณด้านหน้าธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานิคมอุตสาหกรรมลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะตำบลบ้านกลาง เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2562 ซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ ,พนักงานเจ้าหน้าที่เทศ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง  อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลางจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ,ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่หน่วยงานอื่นขอรับการสนับสนุน ในรอบปีงบประมาณ 2562 พร้อมกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (9 ต.ค. 62) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อร่วมพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง และพิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลางต่อไป โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ (8 ต.ค. 62) เวลา 09.30 น. ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุม มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ  และมอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อาทิ หมวกกันน็อคและรองเท้า ทั้งนี้ ยังได้สนับสนุนอุป...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (7 ต.ค. 62) เวลา09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการจัดประชุมเวทีประชาคมระดับตำบล ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบลบ้านกลางและประชาช...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
เมื่อวันที่ 6 ต.ค.62 เวลา 19.00 น. ที่ วัดฆ้องคำ หมู่ 9 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาล ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านกลาง และประชาชน ร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ ตามโครงการธรรมะสัญจรตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2562 ที่หน่วยอบรมประชาชนตำบลบ้านกลาง และคณะสงฆ์ตำบลบ้า...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2563 ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านกลาง จัดประชุมเวทีประชาคมระดับตำบล ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่าตามที่ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพื่อ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (1 ต.ค. 62) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อแจ้งระเบียบเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน...