หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านกลางได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศลงวันที่ 1 กันยายน 2564 โดยรับสมัครในระหว่างวันที่ 13-21 กันยายน 2564 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปสิ้นสุดแท้ว เทศบาลตำบลบ้านกลาง จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตามราย...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            ด้วยเทศบาลตำบลบ้านกลาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ดังนั้นจึงอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบางจำหวัดลำพูน (ก.ท.จ.ลำพูน) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคา 2564 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 22 กันยายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 14:00 น ณ วัดแม่สารป่าแดด หมู่ที่ 2 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมวางพวงหรีดและเคารพศพ ร.ต.ต. สวัสดิ์ วงค์มุนิล บิดาของนางรณิดา เกตุเต็ม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ  เทศบาลตำบลบ้านกลาง ทั้งนี้เจ้าภาพได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ ณ วัดแม่สารป่าแดด หมู่...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 22 กันยายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 14:00 น ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายทวีป พรมกลาง ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/1 ประจำปี  พ.ศ.2564 โดยมีระเบียบวาระดังนี้ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564, ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ป...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 9:00 น ณ ลานศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตำบลบ้านกลาง บริเวณพื้นที่ลานศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ ได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถานและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในตำบลบ้านกลาง ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อม...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 9:00 น  นายสอน อินแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารที่ทำการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำพูน(แห่งใหม่) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 246 หมู่ที่ 10 บ้านประตูโขง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมี พลตำรวจโทสมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มาเป็นประธานในพิธี 

******************...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 15 กันยายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 9.30 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้างาน,พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนกันยายน 2564 (ครั้งที่ 12/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564) เพื่อหารือข้อราชการและติดตามการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมีวา...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 9:00 น นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วนราชการ และนายประกอบ ยอดยา ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองลำพูนร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้กับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ประจำหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 8:30 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิด "โครงการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ให้มีความรู้ความเข้าใจในเร...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13:30 น นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมเลขานุการนายกเทศมนตรี ,หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลบ้านกลาง ลงพื้นที่รับมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้งและน้ำดื่ม ตามโครงการตำบลบ้านกลาง ร่วมใจต้านภัย covid 19 โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์และร้านค้าในเขตพื้นที่บ้านม้า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมื...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
94
 เมื่อวาน 
168
 เดือนนี้ 
8,157
 เดือนที่ผ่านมา 
11,667
 ปีนี้ 
149,875
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
449,774
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561