หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จ่าสิบเอกธีระศักดิ์ อุปะละสกุล ประธานสภาเทศบาล เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัย...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (18 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และพัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพ, ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน และสามารถพึ่งตนเองได้, แ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (11 มิ.ย. 62) เวลา 17.00 น ณ วัดดอยติ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดย นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ร่วมกับจังหวัดลำพูน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน, สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน ,คณะสงฆ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (11 มิ.ย.62) เวลา 10.30 น. ที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง  อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ได้ลงพื้นที่ดูความคืบหน้า การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง   
 
...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (11 มิ.ย.62) เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงานประเพณีปางเก้าตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2562 ณ หอหลวง บ้านหอชัย ม.11 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมีพิธีบวงสรวงเทพยดา ฟ้อนรำถวาย และกิจกรรมตักมัจฉาพาโชค โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านบ้านหอชัย หมู่ที่ 11 ในการจัดงานครั้...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (10 มิ.ย.62) เวลา 11.30 น. ที่วัดศรีชุม.5 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ตลอดจนศรัทธาสาธุชน ได้เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุ วัดศรีชุม ม.5 ต.บ้านกลาง เพื่อเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีเก่าแก่ของตำบลบ้านกลาง 

...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (10 มิ.ย.62) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และชี้แจงแนวนโยบายการพัฒนาตำบลบ้านกลาง ในการประชุมเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวน เพิ่มเติมและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นการบูรณาการโครงการพัฒนาและสร้างกระบวนการมีส่วน...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (7 มิ.ย.62) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง” รุ่นที่ 3 โดยฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อกา...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (7 มิ.ย. 62) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกลาง ครั้งที่ 4/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562  เพื่อติดตามโครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ และเพื่อพิจารณาการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (5 มิ.ย. 62) เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง, อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และประชาชนตำบลบ้านกลางได้จัดทำโครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น ณ ห้องประชุมศาลาป...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
38
 เมื่อวาน 
297
 เดือนนี้ 
3,411
 เดือนที่ผ่านมา 
13,357
 ปีนี้ 
78,227
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
241,674
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561