หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูล 12 มกราคม 2561 โดย Administrator

  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 9:00 น ณ อาคารประสิทธิ์ยิม ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายนภดล นพรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดฯ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ ทำกิจกรรมอัน...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 15:00 น นายนภดล นพรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างลงตรวจสอบพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ภายในตำบลบ้านกลาง อาทิ โครงการขยายสะพานข้ามลำน้ำแม่ยากบริเวณหน้าโรงเรียนธนรัตน์วิทยา หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ-ศรีคำ,การปรับปรุงพื้นสนามฟุตบอล ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30น. ที่บ้านประตูโขง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลางอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร, ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมการถอดบทเรียน และสรุปผลการดำเนินงาน ตามโครงการส่งเสริม...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 9:00 น ณ วัดขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 ขี้เหล็ก ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง และพุทธศาสนิกชนตำบลบ้านกลาง ร่วมประเพณีสรงน้ำพระธาตุและพระเจ้าทองทิพย์ วัดขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง ลำพู...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 9:00 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายชาตรี สุริยจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานฯเปิดการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวและฉลากบรรจุภัณฑ์แบรนด์ข้าว" ภายใต้โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วย นางอุไรลักษณ์ เรือนสิงห์ รองปลัดเทศบาล และน.ส.นุชรี สายแสน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2565 โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ซึ่งได้จัดกิจกรรมภายใต้ศูน...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 14:00 น ณ บ้านทุ่งป่าคาใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ นายชาตรี สุริยจักร์ รองนายกเทศมนตรีบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมวางพวงหรีดและเคารพศพพ่อหนานแก้ว อิ่นแก้ว พี่ชายของนายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ทั้งนี้เจ้าภาพได้ตั้งศพบำ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้างาน,พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2565) เพื่อหารือข้อราชการและติดตามการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมีวา...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 9:00 น ณ วัดพญาผาบ หมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง และพุทธศาสนิกชนตำบลบ้านกลาง  ร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุ วัดพญาผาบ หมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นส...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่บ้านประตูโขง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลางอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร, ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของช...
 
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
174
 เมื่อวาน 
494
 เดือนนี้ 
1,958
 เดือนที่ผ่านมา 
15,676
 ปีนี้ 
169,458
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
656,702
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561