หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (5 ธ.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ บริเวณลานหน้าวัดหัวฝาย หมู่ที่ 3 ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนางรณิดา เกตุเต็ม หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดี ด้วยหัวใจ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (4 ธ.ค. 62) เวลา 08.00 น. ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่ ทต.บ้านกลาง และประชาชนทั่วไป ร่วมงานเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวีปฐมกษัตรี แห่งนครหริภุญไชย ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (3 ธ.ค. 62) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมหารือ ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการ และแนวทางการพัฒนาโครงการ “ถนนสวยสะอาดปลอดภัย ด้วยความร่วมใจของคนท้องถิ่น”  รวมถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจิตอาสาในชุมชน ในการดำเนินโครงการฯ และกิจกรรมจิตอาสาฯ ทุกวันพุธของเทศ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (3 ธ.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และคณะทำงานตรวจมาตรฐานบริการในสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน เข้าร่วมทำกา...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (2 ธ.ค. 62) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุม เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อแจ้งแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นไปอย่างมี...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (29 พ.ย. 62) เวลา 16.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  ได้มอบหมายนายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลางพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง และกลุ่มมวลชนตำบลบ้านกลาง ร่วมขบวนอัญเชิญ น้ำทิพย์ดอยขะม้อ และเครื่องราชสักการะพระนางจามเทวี เพื่อเทิด...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. ที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วย จ่าสิบเอก ธีระศักดิ์ อุปะละสกุล ประธานสภาฯ, นายสนชัย พรมสนธิ รองประธานสภา, หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ตัวแทนนักฟุตบอล ทีมรวมดาวเทศบาลตำบลบ้านกลาง ลงแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตร ระหว่างทีมเ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (29 พ.ย. 62) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง จ่าสิบเอกธีระศักดิ์  อุปะละสกุล ประธานสภาฯ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4  ประจำปี 2562 มีระเบียบวาระที่สำคัญ อาทิ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 , ญัตติเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง ,ขออนุมัติเ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้(28 พ.ย.62) เวลา 19.30 น. ณ บ้านศรีชุม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นำโดยนายอภิชาติ  เทพชา  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการกอง,ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง, คณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพนายสนั่น  พงษ์แจ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (28 พ.ย. 62) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เป็นประธานในการประชุมหารือเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเทศบาลตำบลบ้านกลาง  โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ แจ้งขั้นตอนและการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ร้องเรียน และเพื่อพิจารณาการแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ร้องเรียนได้...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
60
 เมื่อวาน 
169
 เดือนนี้ 
730
 เดือนที่ผ่านมา 
13,357
 ปีนี้ 
75,546
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
238,993
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561