หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (15 มิ.ย. 63) เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นำโดยนางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ออกตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 10 การผ่อนคล...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (12 มิ.ย. 63) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ตำบลบ้านกลาง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 การบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล ลำพูน ในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย โดย...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ (11 มิ.ย. 63) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมออนไลน์เตรียมความพร้อมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ (ออนไลน์) ทั้งนี้ ตามที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
“เทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติ วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8”
 วันนี้ (9 มิ.ย. 63) เวลา 15.00 น. ที่โรงพยาบาลลำพูน สาขาเวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามแผนงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563

วันนี้ (8 มิ.ย. 63) เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้าน เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามแผนงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการส...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (3 มิ.ย. 63) เวลา 09.30 น. ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติ วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เนื่องในวั...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (1 มิ.ย. 63) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะผู้ทวนสอบผลการประเมินก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ โครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (29 พ.ค. 63) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท เพื่อขอรับการสนับสนุนให้เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมกับเจ้าหน้าที่กอ.รมน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร ชุดปฏิบัติการสารวัตรทหาร กรมทหารราบที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 ฯลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดระเบียบในร้านจำหน่ายอาหาร ร้านเสริมสวย-แต่งผม ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง  พร้อมให้คำแนะนำในการนำแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” 
วันนี้ (29 พ.ค. 63) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (28 พ.ค. 63) เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดลำพูน, ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน, กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านกลาง, ผู้นำชุมชน, อาสาสมัคร...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
335
 เมื่อวาน 
168
 เดือนนี้ 
8,157
 เดือนที่ผ่านมา 
11,667
 ปีนี้ 
149,875
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
449,774
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561