หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13:00 น ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร,หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการเตรียมการจัดทำ(ร่าง)แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ พ.ศ.2564-2570 และ(ร่าง)แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564-2670 ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.ที่ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลฯ และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.บ้านกลาง ให้การต้อนรับนายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ,เจ้าพนักงานสาธารณสุขจังหวัด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน ใน...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.ที่โรงเรียนวัดขี้เหล็ก ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านกลาง ,นางนงนุช พงษ์ตุ้ย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านขี้เหล็ก และ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้การต้อนรับ นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมคณะฯ นำถุงธารน้ำใจสู้ภัย c...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            เชิญชวนทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ "โครงการบ้านกลางร่วมใจต้านภัย covid 19" ร่วมสนับสนุนบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม เพื่อมอบให้กับพี่น้องประชาชนตำบลบ้านกลาง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ covid 19 ในพื้นที่ฯ สามารถบริจาค ได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 14 กันยายน 2564 ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง สอบถามรายล...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 15.30 น. ที่อาคารโล่งด้านหน้าห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  นายชาตรี สุริยจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วย นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ,  นายณัฐธีร์ โพธิศาสตร์ กำนันตำบลบ้านกลาง และนางนงนุช  พงษ์ตุ้ย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับ นายประกอบ  ยอดยา ปลัดอาวุโ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 900 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านกลาง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองลำพูน ครั้งที่ 92564 เพื่อหารือข้อราชการประจำเดือนกันยายน 2564 ผ่าน video conference ระบบ zoom ซึ่งถ่ายทอดจากห้องประชุมบัวข...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 14:00 น ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายทวีป พรมกลาง ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 โดยมีระเบียบวาระดังนี้ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ,ญัตติเรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรา...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 9:00 น ณ วัดแม่ยากดวงดี หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยาก ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตำบลบ้านกลางบริเวณพื้นที่โดยรอบวัดแม่ยากดวงดี ม.8 ต.บ้านกลาง ได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถานและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในตำบลบ้านกลาง ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพร...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 16:00 น ที่บริษัทยูแทกซ์ เอฟ เอ็ม จำกัด โรงงาน 2 (EPZ) นายนภดล นพรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่พร้อม นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลฯ ,ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลบ้านกลาง ติดตามการตรวจคัดกรองหาเชื้อ covid19 ของพนักงานบริษัท ยูแทกซ์ เอฟ เอ็ม จำกัด โรงงาน 2 (EPZ) ซึ่งตั้งอยู่ภายในนิคม...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น ที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงาน, ตัวแทนสำนักปลัด/กองฯ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล“ระบบบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”ศูนย์บริการร่วม one stop service ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชีย...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
92
 เมื่อวาน 
168
 เดือนนี้ 
8,157
 เดือนที่ผ่านมา 
11,667
 ปีนี้ 
149,875
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
449,774
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561