หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (12 พ.ย.61) เวลา 09.30 น ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน จ่าสิบเอกธีระศักดิ์ อุปะละสกุล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อพิจารณาเห็นชอบเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอ อาทิ พิจารณาคัดเลือกตัวแทนและสมาชิกสภาฯ เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมสรุปและถอดบทเรียนกิจกรรมการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ, ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการชุมชนร่วมใจส่งเสริม ใส่ใจ ดูแลสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีคณะทำงานโครงการฯ จากรพ.สต.บ้านกลาง, ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น ที่โรงภาพยนต์ EGV ห้าง Big c ลำพูน ต.บ้านกลาง อ. เมือง จ. ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมกับเจ้าหน้าที่ด้านวิศวกรรม กองช่าง ทต.บ้านกลาง  ให้การต้อนรับนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหว...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น ที่ฝายกั้นลำน้ำแม่ยากหมู่ 8 ต.บ้านกลาง อ. เมือง จ. ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ทต.บ้านกลาง ตลอดจนประชาชนตำบลบ้านกลาง ได้ร่วมกันซ่อมแซมฝายกั้นลำน้ำแม่ยาก หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลาง สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุอุทกภัย น้...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2561) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ประกอบด้วย สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง, กำนันและผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน, ประธานผู้สูงอายุ, ประธานแม่บ้าน, ประธานสภาวัฒนธรรม และประ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (2 พ.ย. 61) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับ สมาชิกสภาฯ ,หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง, ผู้นำชุมชน, คณะกรรมการกองทุน สปสช.ตำบลบ้านกลาง, อสม.ตำบลบ้านกลาง และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ต.บ้านกลาง ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพร้อมมอบสิ่งของอุปโภค ตามโครงการชุมชนร่วมใจ ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลบ้านกลาง ประจ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 11.30 น. ณ บ้านพักปลัดจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีต้อนรับนายศักดิ์ชัย  คุณานุวัฒน์ชัยเดช  ปลัดจังหวัดลำพูน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่โดยมี นายประทีป  การมิตรี นายอำเภอเมืองลำพูน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองลำพ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (30 ตุลาคม 2561) เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ร่วมกับ สมาชิกสภา ,หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง, ผู้นำชุมชน, คณะกรรมการกองทุน สปสช.ตำบลบ้านกลาง และ อสม.ตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพร้อมมอบสิ่งของอุปโภค ตามโครงการชุมชนร่วมใจ ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2561 เพื่อสร้างขวัญแ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ร่วมกับ สมาชิกสภา ,หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง ,คณะสงฆ์ตำบลบ้านกลาง ,คณะกรรมการกองทุน สปสช.ตำบลบ้านกลาง และ อสม.ตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพร้อมมอบสิ่งของอุปโภค เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ตามโครงการชุมชนร่วมใจ ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิกา...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (26 ต.ค. 61) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน จ่าสิบเอกธีระศักดิ์ อุปะละสกุล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกลาง ครั้งที่ 1 /2562 ประจำปีงบประมาณ  2562 มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561, รายงานสถานะการเงิน, จำนวนประชากรที่ใช้ในกา...