หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูล 12 มกราคม 2561 โดย Administrator

  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:30 น ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองลำพูน ผ่านระบบ video conference แอพพลิเคชั่น zoom cloud meeting
ถ่ายทอดจากห้องประชุม สำนักงานเท...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18:00 น ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตําบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานฯพิธีเปิดงาน "ไหว้สา ปู่จาโคม ถวายพระนางจามเทวี" โดยเทศบาลตําบลบ้านกลาง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านกลาง และกลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีตำบลบ้านกลาง ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9:00 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านกลาง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตอำเภอเมืองลำพูน ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองลำพ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13:30 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565, การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง, การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้อง...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 9:30 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานฯ การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ การยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่น กรณีเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน, การพ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.  ที่ศาลาภายในวัดขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วนราชการ ,พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง , ผู้นำชุมชนทั้ง 12 หมู่บ้าน ,ตัวแทนของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมฯ จ.ลำพูน ทั้งตำบลบ้านกลางและตำบลมะเข...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 6:30 น. ณ วัดร่องส้าว หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล และพุทธศาสนิกชนตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2564 ถือเป็นประเพณีที่ชาวพุทธปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 14:39 น. ณ วัดร่องส้าว ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านกลาง และประชาชนตำบลบ้านกลาง ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างสถูปครอบฐานเดิม ที่เคยประดิษฐานองค์ราชานุสาวรีย์พระนางจามเทวี  บร...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 900 น. ณ อาคารประสิทธิ์ยิม ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง และนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับ นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน ในโอกาสตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน covid 19(เข็มแรก) ของพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ในรอบท...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้างาน,พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนตุลาคม 2564 (ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565) เพื่อหารือข้อราชการและติดตามการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบ้านกลาง โดยมีวาระก...
 
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
320
 เมื่อวาน 
494
 เดือนนี้ 
1,958
 เดือนที่ผ่านมา 
15,676
 ปีนี้ 
169,458
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
656,702
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561