หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (2 ก.ย. 62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว ชุมชน สภาเด็กและเยาวชน ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชก...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (30 ส.ค.62) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง นายประจญ ปัญโญใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และคณะครู-เจ้าหน้าที่โรงเรียนเทศบาล1บ้านกลาง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านห้วยก้อด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง นำโดยนายชัยรั...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (30 ส.ค.62) เวลา 10.30 น. ที่แม็คโครสาขาลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมในโครงการ "Say Hi to Bio Say No to Foam : แม็คโครเชิญคุณใช้ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม" โดยบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการนำร่องนี้ขึ้นโดยการงดจำหน่ายโฟมในห้างแม็คโคร 12 สาขาทั่วประเทศ เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความร่วมมือระ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (30 ส.ค.62) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี, ตัวแทนนักเรียนมัชฌิมาลัย ปัจฉิมาลัย และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (29 ส.ค.62) เวลา 06.30 น. ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้ให้การต้อนรับนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนผู้ล...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น ที่ห้องประชุม convention Center โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(mou) ในการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบก้าวกระโดด ที่ได้มีการลงนามระหว่างกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุข...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (26 ส.ค. 62) เวลา 11.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำชุมชน, ข้าราชการ, ตัวแทนกลุ่มพลังมวลชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับ อาจารย์ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี นักวิจัยและผู้ตรวจประเมินฯ เพื่อประเ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (26 ส.ค. 62) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการในผู้สูงอายุ 
 ตามโครงการโภชนาการนำหน้า ชราสุขใจสูงวัยแข็งแรง ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการอย...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00น.ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชน จิตอาสา พระราชทาน 904 วปร. โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงานต่างๆ ทั้ง 3 ตำบล ได้แก่ตำบลบ้...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00น.ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง จ่าสิบเอกธีระศักดิ์  อุปะละสกุล ประธานสภาเทศบาล เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ,ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
252
 เมื่อวาน 
208
 เดือนนี้ 
9,811
 เดือนที่ผ่านมา 
18,117
 ปีนี้ 
139,862
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
439,761
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561