หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (14 ต.ค. 63) เวลา 09.00 น. ที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานฯ การกำหนดประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีต่อไป เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (14 ต.ค. 63) เวลา 08.30 น. ที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ให้การต้อนนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง จำนวน 108 คน ตามโครงการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ในฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ขอ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (13 ต.ค. 63) เวลา 09.00 น. ที่บริเวณเทศบาลตำบลเวียงยอง ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนายชูพงศ์ ธนพรหมมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนข้าราชการ, ข้าราชการและลูกจ้าง เทศบาลตำบลบ้านกลาง และประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความส...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (12 ตุลาคม 2563) เวลา15.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่นายวรยุทธ์ เนาวรัตน์ เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  คนที่ 44 อย่างเป็นทางการ
*********************
น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์ ...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 11 ตุลาคม2563 เวลา 11.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
*****************
ผู้สื่อข่าว : นา...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (9 ต.ค. 63) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านกลาง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมถึงการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่หน่วยงานอื่นขอรับการสนับสนุน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมทั้ง การกำหนดแนวทางการติดตามและ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (9 ต.ค. 63) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายฯ, หัวหน้างาน พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนตุลาคม 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญ อาทิ การติดตามงานร้องทุกข์ร้องเรียนของตำบลบ้านกลาง, การติดตามรายงานรายรับข...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (8 ต.ค. 63) เวลา 13.30 น. ที่สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรมลำพูน  ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตำรวจสถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรมลำพูน โดยมี ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เป็นประธานฯ 
****************************
น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์ : ผู้สื่อข่าว
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ (7 ต.ค. 63) เวลา 11.00 น. ที่อาคารประสิทธิ์ยิม ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะครู-นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ในส...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (7 ต.ค. 63) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านกลาง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาทิ การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
328
 เมื่อวาน 
168
 เดือนนี้ 
8,157
 เดือนที่ผ่านมา 
11,667
 ปีนี้ 
149,875
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
449,774
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561