หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (27 มี.ค.62) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการประเมินมาตรฐาน EHA 4001 (การจัดการมูลฝอยทั่วไป) และ EHA 4003 (การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (27 มี.ค.62) เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือMOU ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนโครงการ “ถนนสวย สะอาด ปลอดภัย ด้วยความร่วมใจ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (25 มี.ค.62) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ในโรงเรียนปัจฉิมาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (โรงเรียนปัจฉิมาลัย รุ่นที่ 4/2562)และโครงการเสริมสร้างพัฒ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ (25 มี.ค.62) เวลา 09.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปการแสดงล้านนา โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่ารา...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้(21 มีนาคม 2562) เวลา 08.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม ที่จะถึงนี้ โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพู...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งส.ส. ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคมนี้ โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ,นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ,นายวรย...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14/2562 ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2562 “เทศบาลตำบลบ้านกลาง จัดหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชน”
นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เปิดเผยว่า ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มีเนื้อหาเป็นการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุเป...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (19 มี.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ วัดร่องส้าว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลางเทศบาลตำบลบ้านกลาง ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ตามโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 19 มี.ค. - 9 พ.ค. 62 ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (18 มี.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่สะพานด้านข้างโรงเรียนธนรัตน์วิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับ อำเภอเมืองลำพูน, หน่วยงานทหาร ร7พัน1, สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรมลำพูน, ประชาชนจิตอาสา, อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลบ้านกลาง (อถล.) ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (15 มี.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีมีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ แ...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
231
 เมื่อวาน 
150
 เดือนนี้ 
1,965
 เดือนที่ผ่านมา 
7,045
 ปีนี้ 
83,826
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
247,273
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561