หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (3 ก.ค.62) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในหน่วยงานของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ระว่างวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดาบตำรวจวิเชียร วิรัช ผู้บังคับหมู่ สภ.เมืองลำพูน วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อควา...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (1 ก.ค. 62) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ส่งเสริมให...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (1 ก.ค.62) เวลา 07.00 น. ที่วัดร่องส้าว ม.7 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ตลอดจนศรัทธาสาธุชน ได้เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุ วัดร่องส้าว ม.7  ต.บ้านกลาง เพื่อเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีเก่าแก่ของตำบลบ้านกลาง 

...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี (26 มิถุนายน 2562) เวลา 13.30 น. ที่บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการเยี่ยมสถานประกอบการในจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5 เพื่อเสริมสร?างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ ฯ ,เสริมสร้างความเข?าใ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา เข้าศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานในกระบวนการงานก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ตลอดจนศึกษาหาความรู้ แนวทาง วิธีการดำเนิน...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (24 มิถุนายน 2562) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น, หัวหน้าส่วนราชการ, ตัวแทนกลุ่มมวลชนตำบลบ้านกลาง, กลุ่มคนรักษ์สุขภาพตำบลบ้านกลาง และตัวแทนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ได้ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในการป...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จ่าสิบเอกธีระศักดิ์ อุปะละสกุล ประธานสภาเทศบาล เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัย...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (18 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และพัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพ, ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน และสามารถพึ่งตนเองได้, แ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (11 มิ.ย. 62) เวลา 17.00 น ณ วัดดอยติ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดย นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ร่วมกับจังหวัดลำพูน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน, สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน ,คณะสงฆ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (11 มิ.ย.62) เวลา 10.30 น. ที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง  อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ได้ลงพื้นที่ดูความคืบหน้า การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง   
 
...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
369
 เมื่อวาน 
168
 เดือนนี้ 
8,157
 เดือนที่ผ่านมา 
11,667
 ปีนี้ 
149,875
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
449,774
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561