หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (4 มี.ค. 63) เวลา 16.00 น. ที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการจำมาเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าภายในตลาดนัดสุขภาพ อาหารปลอดภัย และสินค้ารีไซเคิล (ข่วงคุ้มเทวีคนบ้านกลาง สุขภาพดี) ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับ ผู้ประกอบการฯและตัวแทนกลุ่ม...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (5 มี.ค. 63) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน เพื่อมอบนโยบายในการให้บริการประชาชน การปฏิบัติงานและการพัฒนาตำบลฯ รวมถึงกำชับในการปฏิบัติงานของทุกสำนัก/กอง ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามระเบียบฯ โดย...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (3 มี.ค. 63) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการจัดโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อแจ้งกำหนดการและแผนการปฏิบัติงานตามโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชนและเวทีประชาคมการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนา...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (28 ก.พ. 63) เวลา 13.30 น. ที่ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านกลาง ระยะที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ร่วมกัน...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จ่าสิบเอกธีระศักดิ์ อุปะละสกุล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ ญัตติรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในรอบปีงบประมาณ 2562 ,รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง ,การจัดทำระบบบำบัดน้ำเสี...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ (26 ก.พ. 63) เวลา 15.00 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรตำบลบ้านกลาง ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับประชาชนจิตอาสาฯ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ได้ร่วมกันทำกิจกรรมถนนสวย สะอาด ปลอดภัย ด้วยความร่วมใจของคนในท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการจิตอาสา เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันพุธ เป็นประจำต่อเนื...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (26 ก.พ. 63) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางเทศบาลตำบลบ้านกลาง มอบหมายนายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีการเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (24 ก.พ. 63) เวลา 15.00 น. ที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน หม่อมหลวงสราลี กิติยากร พระขนิษฐาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้ว...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (24 ก.พ. 63) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้เข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักทะเบียนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยาขนาดเล็ก (ไม่มีบริการทำบัตรฯ) ซึ่งผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ตามโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2562 ปรากฏว่าสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านกล...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (21 ก.พ. 63) เวลา 08.30 น. ที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้การต้อนรับนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2463 และมอบป้ายรณรงค์ มาตรการ 60 วันห้ามเผาเ...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
348
 เมื่อวาน 
168
 เดือนนี้ 
8,157
 เดือนที่ผ่านมา 
11,667
 ปีนี้ 
149,875
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
449,774
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561