หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (26 ก.พ. 63) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางเทศบาลตำบลบ้านกลาง มอบหมายนายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีการเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (24 ก.พ. 63) เวลา 15.00 น. ที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน หม่อมหลวงสราลี กิติยากร พระขนิษฐาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้ว...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (24 ก.พ. 63) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้เข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักทะเบียนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยาขนาดเล็ก (ไม่มีบริการทำบัตรฯ) ซึ่งผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ตามโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2562 ปรากฏว่าสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านกล...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (21 ก.พ. 63) เวลา 08.30 น. ที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้การต้อนรับนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2463 และมอบป้ายรณรงค์ มาตรการ 60 วันห้ามเผาเ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (19 ก.พ. 63)  เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  พร้อมประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติตำบลบ้านกลาง เข้ารับประกาศนียบัตร สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ระหว่...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (19 ก.พ. 63) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง รายละเอียดในการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ตำบลบ้านกลางพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลางที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10/2563 ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลบ้านกลาง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชุน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน” นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เปิดเผยว่าการท่องเที่ยวชุมชน คือ การท่องเที่ยวที่ชุมชนเป็นผู้กำหนดกระบวนการ ทิศทาง และรูปแบบการท่องเที่ยวของตนเอง ซึ่ง...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9/2563 ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลบ้านกลางชวนประชาชนตำบลบ้านกลางร่วมปั่นจักรยาน Kick Off PM 2.5  “รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน” นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง     จ.ลำพูน เปิดเผยว่าในห้วงเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายนของทุกปี ลักษณะอากาศของประเทศไทยจะมีความแห้งแ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8/2563 ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เปิดเผยว่าเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาตำบล ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่วางไว้ และใช้เป็นกรอบ ในการจัดทำงบประมาณรายจ่า...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
 วันนี้ (16 ก.พ. 63) เวลา 14.00 น. ที่อาคารประสิทธิ์ยิม ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายให้นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสากล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนส่งเสริมใ...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
97
 เมื่อวาน 
297
 เดือนนี้ 
3,411
 เดือนที่ผ่านมา 
13,357
 ปีนี้ 
78,227
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
241,674
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561