หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (15 ส.ค.62) เวลา 10.30 น. ที่โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง นายชาติชาย โครงไพบูลย์ ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมการจัดโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ที่ได้เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ ( 15 ส.ค. 62)เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุน, คณะอ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ ( 14 ส.ค. 62)เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และการประชุมแนวทางการพัฒนา "ถนนสวยสะอาดปลอดภัย ด้วยความร่วมใจของคนท้องถ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (9 ส.ค.62) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและแผงลอย ผู้ประกอบกิจการตลาด และผู้สัมผัสอาหาร มีความรู้ความเข้าใจ ได้...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (9 ส.ค.62) เวลา 09.30 น. ที่บริเวณทางเข้าศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมด้วยหน้าส่วนราชการ, อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลบ้านกลาง และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้า...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (8 ส.ค. 62) เวลา 13.30 น. ที่บริษัทโฮยา ลำพูน จำกัด ในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการตามโครงกา...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (8 ส.ค.62) เวลา 08.00 น. ที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  มอบหมายให้นางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติสักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเท...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (7 ส.ค.62) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว (Green Day) ตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภาคประชารัฐ ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านก...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00น.ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง จ่าสิบเอกธีระศักดิ์  อุปะละสกุล ประธานสภาเทศบาล เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1  ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 และ วาระพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบป...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (5 ส.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการวัยเรียนสดใสห่างไกลโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการป้องกันตนเอง และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัย...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
228
 เมื่อวาน 
208
 เดือนนี้ 
9,811
 เดือนที่ผ่านมา 
18,117
 ปีนี้ 
139,862
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
439,761
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561