หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูล 12 มกราคม 2561 โดย Administrator

  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (23 ต.ค. 62) เวลา 08.00 น. ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการเทศบาลตำบลบ้านกลางเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช (Chulalongkorn Day) ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 62 เวลา 20.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง มอบหมายให้ นางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ ร้านอาหาร สถานบันเทิงในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัด...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (22 ต.ค. 62) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลฯ  เป็นประธานการประชุม หารือเกี่ยวกับระเบียบเทศบาลตำบลบ้านกลาง ว่าด้วยการขอใช้ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง พ.ศ. 2562 โดยมีตัวแทนของสำนัก/กอง, ตัวแทน ชมรมกีฬาฯ แต่ละประเภท เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (17 ต.ค. 62) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะ ทำงานกลั่นกรองงบประมาณเทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อพิจารณางบประมาณก่อนที่จะนำงบประมาณเสนอผู้บริหารและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง ต่อไป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ, คณะทำงานกลั่นกรองงบประมาณเทศบ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
 วันที่ 17 ตุลาคม 2552 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง  อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนตุลาคม 2562 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ ติดตามงานร้องทุกข์ร้องเรียนของเทศบาลฯ , รายงานรายรับ-รายจ่ายข...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (15 ต.ค. 62) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อร่วมให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน, พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แล...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
 วันนี้(14 ต.ค.62) เวลา 07.00 น. ที่บริเวณด้านหน้าธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานิคมอุตสาหกรรมลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะตำบลบ้านกลาง เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2562 ซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ ,พนักงานเจ้าหน้าที่เทศ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง  อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลางจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ,ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่หน่วยงานอื่นขอรับการสนับสนุน ในรอบปีงบประมาณ 2562 พร้อมกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (9 ต.ค. 62) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อร่วมพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง และพิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลางต่อไป โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ...
 
 
  ปรับปรุงข้อมูล   โดย Administrator วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ (8 ต.ค. 62) เวลา 09.30 น. ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุม มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ  และมอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อาทิ หมวกกันน็อคและรองเท้า ทั้งนี้ ยังได้สนับสนุนอุป...
 
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
265
 เมื่อวาน 
494
 เดือนนี้ 
1,958
 เดือนที่ผ่านมา 
15,676
 ปีนี้ 
169,458
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
656,702
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561