หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ (7 ก.พ. 63) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน, พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  โดยมีการติดตามงานร้องทุกข์ร้องเรียนฯ, การติดตามรายงานรายรับของเทศบาลตำบลบ้านกลาง, ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (7 ก.พ. 63) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาตรฐ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (6 ก.พ. 63) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยมีนายณฐกร ภัทรวนนท์ จ่าจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อพิจารณาการขออนุญาตวางท่อลอดเหลี่ยมในลำเหมือ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (6 ก.พ. 63) เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ตรวจสอบตามข้อร้องเรียนของประชาชน ในการขอให้ทางเทศบาลฯ ดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้า เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตรฯ บริเวณสะพานข้ามลำน้ำแม่ตีบ หมู่ที่ 9 บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนฯ ดังกล่าว โดยมีนายสุรินทร์ ต๊ะธ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนางรณิดา เกตุเต็ม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมประชาชนจิตอาสาพัฒนาตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยร่วมกันทำแนวกันไฟป้องกันไฟลุกลาม ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบดอยขะม้อ ซึ่งมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการ ส่งเสริมสุขภาพ ปลอดโรค ปลอดภัย กายสุขใจของผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจากโรงพยาบาลลำพูนมาร่วมวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของแต่ละกลุ่มอาชีพ พร้อมทั้งบรร...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (4 ก.พ. 63) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาสากล (ฟุตซอล) ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อแจ้งแนวการจัดการแข่งขันฯ และพิจารณากำหนดจัดการแข่งขันกีฬาสากล (ฟุตซอล) และสถานที่จัดการแข่งขัน รวมถึง...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (4 ก.พ. 63) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน ประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 และพิธีประกาศเจตนารมณ์ร่วมกิจกรรมตา...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (31 ม.ค. 63) เวลา 16.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายสุรินทร์ ต๊ะธง ผู้อำวยการกองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (30 ม.ค. 63) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  มอบหมายให้นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการบ้านกลางลดก๊าซเรือนกระจกสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนัก และความเข้าใจแน...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
78
 เมื่อวาน 
297
 เดือนนี้ 
3,411
 เดือนที่ผ่านมา 
13,357
 ปีนี้ 
78,227
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
241,674
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561