หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (3 ก.ค. 63) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ร่วมให้การต้อนรับนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธีเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (1 ก.ค. 63) เวลา 11.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง, จ.ส.อ ธีระศักดิ์ อุปละสกุล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลบ้านกลาง ได้ให้การต้อนรับนางขนิษฐา นุตตะระ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองการ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (30 มิ.ย. 63) เวลา 15.00 น. ที่โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง โดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจดำเนินการ กำกับ ติดตาม ดูแลสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง รวมถึงเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวัง...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (30 มิ.ย. 63) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ตามระเบียบวาระการประชุม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (29 มิ.ย. 63) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ตรวจดำเนินการ กำกับ ติดตาม ดูแลสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานก...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (26 มิ.ย. 63) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง คณะกรรมการบริหารกองทุน/คณะอนุกรรมการกองทุน เทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมโครงการอบรมทบทวนการดำเนินงานการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และทบทวนระบบข้อมูลและการรายงานผลโปรแกรมกองทุนฯ ผ่าน LIVE Facebook Page กองทุนสุขภาพท้องถิ่น เขต ๑ เชียงใหม่ส่งสัญญาณมา ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบล...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563
“ทต.บ้านกลาง การบูรณาการณ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำพูน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และอาสาสมัครปศุสัตว์ ตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว 
ทั้ง 12 หมู่บ้าน ในเขตตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563”
นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (24 มิ.ย. 63) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้การต้อนรับคณะตรวจติดตามการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี 2563 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ หัวหน้าโครงการ พร้อมคณะ ศูนย์การออ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (23 มิ.ย. 63) เวลา 13.30น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารงบประมาณ ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง รวมถึงแจ้งการประกาศ พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563 เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาตำบลบ้านกลาง ในห้วงไตรมาส ที่ 4 (กรกฎา...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (19 มิ.ย. 63) เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)ตำบลบ้านกลาง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ รร.เทศบาลเทศบาล 1 บ้านกลาง แผนกมัธยม ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมเยี่ยมชมแปลงปลูกผักสวนค...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
47
 เมื่อวาน 
169
 เดือนนี้ 
730
 เดือนที่ผ่านมา 
13,357
 ปีนี้ 
75,546
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
238,993
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561