หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 900 น ณ วัดขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ พร้อมผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านกลาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตำบลบ้านกลาง ปรับภูมิทัศน์ ทำค...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00 น ณ วัดร่องส้าว หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, พนักงานลูกจ้างเทศบาล และ ผู้ใหญ่บ้าน -ผู้นำชุมชนตำบลบ้านกลาง ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 โดยมีพระครูสุภัทรกิจจาภรณ์ เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง เจ้าอาวาสวัดร่องส้าว...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:00 น ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายสอน. อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 และใช้เป็นแนวทางในการเสนองบประมาณของส่วนราชการตามอำนาจหน้าที่ ของเทศ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10 บ้านประตูโขง และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (กลุ่มผลิตข้าว) และช่องทางการตลาดออนไลน์ จัดโดยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และเจ้าหน้าที่โครงการฯ โดยมีผู้ประกอ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายชาตรี สุริยจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลบ้านกลาง ครั้งที่ 4/2564 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ สรุปรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการประชุมครั้งที่ 3/2564 , สรุปผลการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาทางสังคม ร่วมกั...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30น. นายสอน อินแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล,กำนัน -ผู้ใหญ่บ้าน ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง และเจ้าหน้าที่ อสม. ให้การต้อนรับนางปนัดดา เนาวรัตน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัด, นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน ,นายประกอบ ยอดยา ปลัดอาวุโส อำเภอ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00น. ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมนายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วม แสดงเจตจำนงในการบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลฯ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูนประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยมี นายวรยุทธ เนา...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 9:30 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางกลาง เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้างาน,พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (ครั้งที่ 10/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564) เพื่อหารือข้อราชการและติดตามการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบ้านกลาง โดยมีวา...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 1900 น ณ บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพนางศรีเพ็ญ ชมพู มารดาของนางวณิชชา ชมพู ตำแหน่ง คนงาน สังกัดกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง ทั้งนี้เจ้าภ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายสอน. อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านกลาง และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางให้ทุกหมู่บ้านจัดตั้งและกำหนดจุดรายงานตัวให้คนลำพูนกลับบ้าน (จุดนัดพบ) พร้อมทั้งรายงานข้อมูลของจุดนัดพบให้...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
137
 เมื่อวาน 
210
 เดือนนี้ 
7,769
 เดือนที่ผ่านมา 
13,647
 ปีนี้ 
109,929
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
409,828
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561