หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (31 ส.ค.61) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายชิดพงศ์ เสนะสุทธิพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาจิตใจผู้สูงอายุตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561” เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้อันก่อเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย และจิตใจ มีความรู้ในการ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (29 ส.ค.61) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายชิดพงศ์ เสนะสุทธิพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ประธานพิธีเปิดโครงการ “เฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาและตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญตำบลบ้านกลาง” ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาและตู้น้ำหยอดเหรียญให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงส...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (29 ส.ค.61) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  นายชิดพงศ์ เสนะสุทธิพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง      เป็นประธานเปิดโครงการ “เสริมสร้างพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมของสตรีตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561” เพื่อส่งเสริมพัฒนาสุขภาพของสตรีในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ทั้งสภาพจิตใจและสภาพร่างกายท...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (28 ส.ค.61) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายชิดพงศ์ เสนะสุทธิพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ประธานพิธีเปิดโครงการ “แม่บ้านร่วมใจ ใส่ใจโภชนาการในงานบุญ” ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อให้กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบล...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (24 ส.ค. 61) เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมเดินขบวนพิธีเปิดงาน "มหกรรมลำไย เกษตรปลอดภัย ของดีลำพูน ปี 2561" โดยจังหวัดลำพูนได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 31 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน (เชิงสะพานท่าขาม) และบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (22 ส.ค.61) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง  อ.เมือง จ.ลำพูน นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ประธานในพิธีเปิดโครงการ “โภชนาการนำหน้า  ชราสุขใจ สูงวัยแข็งแรง ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561” เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจในการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่  ๓๔ ประจำวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
สภาฯ ทต.บ้านกลางอนุมัติงบกว่า ๑๔๐ ล้าน พัฒนาตำบลในปี ๖๒
  นายชิดพงศ์ เสนะสุทธิพันธุ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง        อ.เมือง จ.ลำพูน เปิดเผยว่าตามที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ที่ประ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (21 ส.ค. 61) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  ประธานในพิธีเปิดโครงการ "ชุมชนร่วมใจ ส่งเสริม ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561"  เพื่อให้แกนนำสุขภาพและญาติ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (20 ส.ค. 61) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายชิดพงศ์ เสนะสุทธิพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ตามโครงการ “การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาชุมชนในเขตภาคเหนือ” โดยมี อปท. ทั้ง 4 จังหวัด 49 แห่ง จำนวน 110 คน เข้าศึกษาดู...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 33 ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2561
  โครงการโภชนาการนำหน้า ชราสุขใจสูงวัยแข็งแรง ตำบลบ้านกลาง 
ประจำปีงบประมาณ 2561
นายชิดพงศ์ เสนะสุทธิพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เปิดเผยว่าจากวิถีชีวิตของชุมชน การดูแลด้านโภชนาการของผู้สูงวัย ควรคำนึงถึงสภาพการณ์ต่างๆ เช่น อาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
373
 เมื่อวาน 
168
 เดือนนี้ 
8,157
 เดือนที่ผ่านมา 
11,667
 ปีนี้ 
149,875
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
449,774
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561