หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป  นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง มอบหมายให้ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลางในฐานะ หัวหน้าคณะทำงาน และเลขานุการคณะทำงานฯ ลงพื้นที่ หมู่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง, หมู่ 7 บ้านร่องส้าว ,หมู่ 8 บ้านแม่ยาก และหมู่ 12 บ้านแจ่มพัฒนา นำทีมวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ดำเนินกิจกร...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าฝ่ายฯ, หัวหน้างาน, พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนมีนาคม 2564 (ครั้งที่ 6/2564 ประจำปีงบประมาณ  2564) เพื่อหารือข้อราชการและติดตามการปฏิบัติงานของเทศบ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ 16 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่1 บ้านพญาผาบ ต.บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 15 -18 มีนาคม 2564...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ 16 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านขี้เหล็ก ต.บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 15 -18 มีนาคม 2564 ณ สถานที่จ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ 16 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์สาธิตประจำหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านท่าล้อ-ศรีคำ ต.บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 15 -18 มี...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาภายในวัดศรีชุม หมู่ 5 ต.บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 15 -18 มีนาคม 2564 ณ สถานที่จัดประชุมปร...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ 15 มีนาคม 2564 เวลา 10.00น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 9 ต.บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 15 -18 มีนาคม 2564 ณ สถานที่จัดประชุมประจำ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น ณห้องประชุมฝ้ายคำเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาล ตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านกลาง สืบเนื่องจากคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านกลาง ชุดเดิมได้หมดวาระลง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน จึงได้กำหนดให้แต่ละตำบลคัดเลื...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายชูพงศ์  ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดการอบรมสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหารตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับร้านอาหาร ร้านค้า ตลาดสด และโรงอาหาร ให้ได้มาตรฐาน เพื่อมอบป้ายรับรองมาตรฐาน "อาหารสะอาดรสชาติอร่อย หรือ Clean Food Good  Taste" เพื่อเป็นเครื่...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
253
 เมื่อวาน 
208
 เดือนนี้ 
9,811
 เดือนที่ผ่านมา 
18,117
 ปีนี้ 
139,862
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
439,761
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561