หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (10 ต.ค.61) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ว่าด้วยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และเพื่อให้การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (9 ต.ค. 61) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อจัดทำร่างแผนงานดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (4 ต.ค. 61) เวลา 09.00 น. ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่ทต.บ้านกลาง และประชาชนทั่วไป ร่วมกราบสักการะพระนางจามเทวี  เนื่องในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เป็นวันคล้ายวันประสูติ พระนางจามเทวี ปฐมก...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (2 ต.ค.61) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยจ่าสิบเอกธีระศักดิ์ อุปะละสกุล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, ตัวแทน อสม.ตำบลบ้านกลาง, กลุ่มพลังมวลชนตำบลบ้านกลาง และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ให้การต้อนรับนายอภิชาต เทพชา ปลัดเทศบาลตำบลสารภี ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (28 ก.ย.61) เวลา 10.00 น ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง จ่าสิบเอก ธีระศักดิ์  อุปะละสกุล ประธานสภา เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2561 ประกอบด้วยระเบียบวาระต่างๆ ที่สำคัญ อาทิ ญัตติเรื่องขออนุมัติ กันเงินรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และเรื่องอื่นๆ โดยในที่ประชุม ประกอบด้วย สมาชิ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (27 ก.ย. 61) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายชูพงศ์ พรหมมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองมาตรฐาน “Clean Food Good Teat” เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร แผงลอย และผู้ประกอบกิจการตลาด ตระหนักถึงความสำคัญของสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม ในสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องก...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (20 ก.ย. 61) เวลา 15.00 น. ที่กาดจาวเหนือ ม.6 ต.บ้านกลาง และตลาดสิงห์เคิ่ง ม.6 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน ทต.บ้านกลาง ออกรณรงค์ให้ประชาชนลด ล...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 19 กันยายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (19 ก.ย.61) เวลา 10.00 น. ที่วัดร่องส้าว ม.7 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  นายชิดพงศ์ เสนะสุทธิพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ทต.บ้านกลาง ร่วมพิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล 66 ปี 46 พรรษา ของท่านพระครูสุภัทรกิจจาภรณ์ เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง  เจ้าอาวาสวัดร่องส้าว หมู่ที่ 7 ต.บ้านกลาง  อ.เมือง จ.ล...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (18 ก.ย. 61) เวลา 15.00 น. ที่ตลาดบ้านแจ่ม ม.12 ต.บ้านกลาง และตลาดอินทร ม.9 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน ทต.บ้านกลาง  ออกรณรงค์ให้ประชาชนลด ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (18 ก.ย. 61) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายชิดพงศ์ เสนะสุทธิพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายให้นางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐ...