หน้าแรก >> แหล่งท่องเที่ยว >> หมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ

 หมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ

  22 มกราคม 2561 โดย Administrator

หมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ

ประวัติหมู่บ้านพญาผาบ

         บ้านพญาผาบในสมัย 40 ปีก่อนมีการทำไร่ทำนา ชาวบ้านจึงมารวมกันอยู่เป็นหมู่บ้าน ไปมาหาสู่กันโดยการเดินเท้า อยู่กันด้วยความสามัคคี เอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกัน ดำเนินชีวิตด้วยความขยันขันแข็ง สภาพทางภูมิศาสตร์มีความแห้งแล้ง ประกอบอาชีพทำไร่ทำนา เลี้ยงปศุสัตว์ เลี้ยงโค กระบือ มีวัดเป็นศูนย์กลางการศึกษา ชื่อบ้านพญาผาบมีที่มาจากชื่อทหารที่ชื่อ พญาผาบ เป็นทหารที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏหนีจากเชียงใหม่มาอยู่ที่บ้านพญาผาบ ผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านในอดีตคือ นายสงัด นพรัตน์ ในปัจจุบันคือ นายธีรเดช ปันแจ้ เป็น ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้านบ้านพญาผาบ

บ้านพญาผาบ

         ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองลำพูน อยู่ห่างจากที่ว่าการ อำเภอเมืองลำพูน ไปทางอำเภอบ้านธิ เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร

         มีจำนวนประชากร ทั้งหมด 641คน เป็นชาย 295 คน หญิง 346 คน จำนวนหลังคาเรือน 401 หลังคาเรือน

มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอข้างเคียง ดังนี้

         ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลมะเขือแจ้

         ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านแจ่ม, ตำบลมะเขือแจ้

         ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านกลาง, บ้านแจ่ม

         ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านหอชัย

ลักษณะภูมิประเทศ

         สภาพพื้นที่ของหมู่บ้านโดยทั่วไปจะเป็นพื้นที่พาณิชยกรรม

อาชีพ

         ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง และธุรกิจหอพัก

สภาพทางสังคม

         ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ และปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีไทย มีวัด 1 แห่ง คือ วัดพญาผาบ มีพื้นที่ในการทำเกษตรกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ในการเพาะปลูกข้าว พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ลำไย ธุรกิจหอพักและอาคารพาณิชย์ การคมนาคมขนส่ง ถนนสายสันป่าฝ้าย- บ้านธิ ถนนภายในหมู่บ้านปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีต

ประเพณีและวัฒนธรรม

         แห่เทียนพรรษา ประเพณียี่เป็ง วันสงกรานต์ สรงน้ำพระธาตุ

การให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

         คือ มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค สวนสาธารณะและสนามเด็กเล่น ที่ทิ้งและกำจัดขยะ การระบายน้ำ อาคารอเนกประสงค์ หอกระจายข่าว น้ำใช้เพื่อการเกษตร มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ไฟฟ้า โทรศัพท์สาธารณะ

หมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ

 

สถานที่สำคัญ

         วัดพญาผาบ ตั้งอยู่เลขที่ 123 บ้านพญาผาบ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา

อาณาเขต

         ทิศเหนือ ประมาณ 52 วา ติดที่ดินเอกชน

         ทิศใต้ ประมาณ 66 วา ติดถนนสาธารณะ

         ทิศตะวันออก ประมาณ 75 วา ติดถนนสาธารณะ

         ทิศตะวันตก ประมาณ 68 วา ติดที่ดินเอกชน

         ภายในบริเวณวัดพญาผาบ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอพระไตรปิฏก และปูชนียวัตถุ ได้แก่ พระพุทธรูป ธรรมาสน์สวดลายไทย ปิดทองคำเปลว และเจดีย์

         วัดพญาผาบ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2322 ตามประวัติแจ้งว่า สร้างพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2548 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 44 เมตร มี พระสมุห์พงษ์ศักดิ์ ฐิตธมฺโม เป็นเจ้าอาวาส

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
215
 เมื่อวาน 
258
 เดือนนี้ 
5,681
 เดือนที่ผ่านมา 
9,121
 ปีนี้ 
5,681
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
169,128
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561