หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00น.ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชน จิตอาสา พระราชทาน 904 วปร. โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงานต่างๆ ทั้ง 3 ตำบล ได้แก่ตำบลบ้...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00น.ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง จ่าสิบเอกธีระศักดิ์  อุปะละสกุล ประธานสภาเทศบาล เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ,ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (15 ส.ค.62) เวลา 10.30 น. ที่โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง นายชาติชาย โครงไพบูลย์ ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมการจัดโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ที่ได้เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ ( 15 ส.ค. 62)เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุน, คณะอ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ ( 14 ส.ค. 62)เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และการประชุมแนวทางการพัฒนา "ถนนสวยสะอาดปลอดภัย ด้วยความร่วมใจของคนท้องถ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (9 ส.ค.62) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและแผงลอย ผู้ประกอบกิจการตลาด และผู้สัมผัสอาหาร มีความรู้ความเข้าใจ ได้...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (9 ส.ค.62) เวลา 09.30 น. ที่บริเวณทางเข้าศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมด้วยหน้าส่วนราชการ, อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลบ้านกลาง และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้า...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (8 ส.ค. 62) เวลา 13.30 น. ที่บริษัทโฮยา ลำพูน จำกัด ในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการตามโครงกา...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (8 ส.ค.62) เวลา 08.00 น. ที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  มอบหมายให้นางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติสักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเท...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (7 ส.ค.62) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว (Green Day) ตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภาคประชารัฐ ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านก...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
226
 เมื่อวาน 
150
 เดือนนี้ 
1,965
 เดือนที่ผ่านมา 
7,045
 ปีนี้ 
83,826
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
247,273
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561