หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (10 พ.ย. 63) เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทย, โรงพยาบาลกรุงเทพ สมาคมกู้ภัยสว่างนครลำพูน, ผู้นำชุมชน, คณะกรรมการกองทุน สปสช.ตำบลบ้านกลาง และ อสม.ตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพร้อมมอบสิ่งของอุปโภค เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่บ้าน ม.5 บ้านศรีชุม และม.9 บ้านกลาง ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
             วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 9:00 น. ที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ. เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วนราชการ ,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านกลาง ร่วมสักการะบวงสรวง องค์อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีแห่งนครหริภุญชัย ณ ลานอนุสาวรีย์ฯ ในศูนย์กีฬาและนันทนาการจาม...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมฝ้ายคำเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกลาง หรือสปสช. โดยมีการหารือในที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆของกองทุน อาทิ การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้อง...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง นำหัวหน้าส่วนราชการ ,พนักงาน,เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ทำความสะอาดบริเวณถนนเส้นคันคลองชลประทาน เก็บขยะ ตลอดสองข้างทาง ,ตัดหญ้า, เก็บขยะในคลองชลประทาน, ทำความสะอาดถนนตั้งแต่หน้าซุ้มประตูทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จนถึงซุ้มประตูบ้านสันป่าฝ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ตามโครงการเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัยดีเด่น โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในฐานะผู้อำนวยการ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน กล่าวว่า เปิดเผยว่างานประเพณีลอยกระทง หรือประเพณียี่เป็ง ถือเป็นประเพณีอันเก่าแก่ ที่มีเอกลักษณ์ดั้งเดิมสืบทอดกันมายาวนาน “ยี่เป็ง” เป็นภาษาล้านนา แยกได้สองคำคือคำว่า “ยี่” ที่หมายถึงเดือนที่สองหรือเดือนยี่ ตามที่คนล้านนาใช้เรียกเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (21 ต.ค. 63) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ประธานการประชุมเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. -22.00 น.กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก, ชมการประกวดสาวงาม Miss Factory บ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (21 ต.ค.63) เวลา 09.30 น. ที่อาคารศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านกลาง, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (16 ต.ค. 63) เวลา 09.30 น. ที่บริเวณลำน้ำแม่ยาก ข้างโรงเรียนธนรัตน์วิทยา หมู่ที่ 9 บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “พัฒนาตำบลบ้านกลาง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อดำเนินการพัฒนาปรับภูมิท...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ (14 ต.ค. 63) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ประธานการประชุมเพื่อหารือข้อราชการในอันที่จะเป็นประโยชน์แก่ราชการและประชาชนตำบลบ้านกลาง ประจำเดือนตุลาคม 2563 เพื่อให้การดำเนินการโครงการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและหาข้อสรุปร่วมกัน อาทิ เร...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
336
 เมื่อวาน 
168
 เดือนนี้ 
8,157
 เดือนที่ผ่านมา 
11,667
 ปีนี้ 
149,875
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
449,774
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561