หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่27 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.45น.ที่วัดแม่ยากดวงดี ม.8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดพระราชทานเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่ออัญเชิญไปถวายแด่พระสงฆ์ตามวัดต่างๆ 9 วัด ได้แก่ วัดโพธิ์แจ้ง จ.สมุทรสาคร ,วัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร จ.นนทบุรี ,วัดแม่ยากดวงดี จ.ลำพูน ,วัดสันปูเลย สลีเวียงแก้ว จ.เชียงใหม่ ,วัดคูหาสวรรค์ จ....
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 900 น ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมปลูกต้นไม้ใหญ่ ถวายราชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปร...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 19:30 น ณ บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 9 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพนายวิพันธุ์ สุธรรม บิดาของนายวรพงษ์ สุธรรม ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลบ้านกลาง ทั้งนี้เจ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 900 น ณ วัดขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ พร้อมผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านกลาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตำบลบ้านกลาง ปรับภูมิทัศน์ ทำค...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00 น ณ วัดร่องส้าว หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, พนักงานลูกจ้างเทศบาล และ ผู้ใหญ่บ้าน -ผู้นำชุมชนตำบลบ้านกลาง ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 โดยมีพระครูสุภัทรกิจจาภรณ์ เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง เจ้าอาวาสวัดร่องส้าว...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:00 น ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายสอน. อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 และใช้เป็นแนวทางในการเสนองบประมาณของส่วนราชการตามอำนาจหน้าที่ ของเทศ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10 บ้านประตูโขง และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (กลุ่มผลิตข้าว) และช่องทางการตลาดออนไลน์ จัดโดยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และเจ้าหน้าที่โครงการฯ โดยมีผู้ประกอ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายชาตรี สุริยจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลบ้านกลาง ครั้งที่ 4/2564 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ สรุปรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการประชุมครั้งที่ 3/2564 , สรุปผลการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาทางสังคม ร่วมกั...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30น. นายสอน อินแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล,กำนัน -ผู้ใหญ่บ้าน ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง และเจ้าหน้าที่ อสม. ให้การต้อนรับนางปนัดดา เนาวรัตน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัด, นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน ,นายประกอบ ยอดยา ปลัดอาวุโส อำเภอ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00น. ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมนายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วม แสดงเจตจำนงในการบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลฯ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูนประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยมี นายวรยุทธ เนา...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
90
 เมื่อวาน 
168
 เดือนนี้ 
8,157
 เดือนที่ผ่านมา 
11,667
 ปีนี้ 
149,875
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
449,774
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561