หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนางรณิดา เกตุเต็ม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมประชาชนจิตอาสาพัฒนาตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยร่วมกันทำแนวกันไฟป้องกันไฟลุกลาม ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบดอยขะม้อ ซึ่งมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการ ส่งเสริมสุขภาพ ปลอดโรค ปลอดภัย กายสุขใจของผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจากโรงพยาบาลลำพูนมาร่วมวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของแต่ละกลุ่มอาชีพ พร้อมทั้งบรร...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (4 ก.พ. 63) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาสากล (ฟุตซอล) ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อแจ้งแนวการจัดการแข่งขันฯ และพิจารณากำหนดจัดการแข่งขันกีฬาสากล (ฟุตซอล) และสถานที่จัดการแข่งขัน รวมถึง...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (4 ก.พ. 63) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน ประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 และพิธีประกาศเจตนารมณ์ร่วมกิจกรรมตา...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (31 ม.ค. 63) เวลา 16.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายสุรินทร์ ต๊ะธง ผู้อำวยการกองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (30 ม.ค. 63) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  มอบหมายให้นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการบ้านกลางลดก๊าซเรือนกระจกสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนัก และความเข้าใจแน...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 29 มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (29 ม.ค. 63) เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำพนักงานเจ้าหน้าที่จิตอาสาพัฒนา ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณถนนเลียบคันคลองชลประทาน บ้านกลาง ม.9 – สันป่าฝ้าย ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ที่แจ้งให้ทุกส่วนราชการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเป็นประจำอย่า...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 29 มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (29 ม.ค. 63) เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำพนักงานเจ้าหน้าที่จิตอาสาพัฒนา ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณถนนเลียบคันคลองชลประทาน บ้านกลาง ม.9 – สันป่าฝ้าย ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ที่แจ้งให้ทุกส่วนราชการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเป็นประจำอย่า...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (28 ม.ค. 63) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมกิจกรรม Big cleaning ในเรือนจำ โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบเรือนจำจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน หลังจากนั้น ให้แต่ละหน่วยงานฯแยกย้ายไปทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในแต่ละพื้นที่ต่อไป โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (27 ม.ค. 63) เวลา 16.00 น. ที่ห้องประชุมสมจิณณ์สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยนางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมพิธีรับมอบ...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
334
 เมื่อวาน 
168
 เดือนนี้ 
8,157
 เดือนที่ผ่านมา 
11,667
 ปีนี้ 
149,875
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
449,774
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561