หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (19 ก.พ. 63)  เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  พร้อมประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติตำบลบ้านกลาง เข้ารับประกาศนียบัตร สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ระหว่...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (19 ก.พ. 63) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง รายละเอียดในการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ตำบลบ้านกลางพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลางที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10/2563 ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลบ้านกลาง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชุน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน” นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เปิดเผยว่าการท่องเที่ยวชุมชน คือ การท่องเที่ยวที่ชุมชนเป็นผู้กำหนดกระบวนการ ทิศทาง และรูปแบบการท่องเที่ยวของตนเอง ซึ่ง...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9/2563 ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลบ้านกลางชวนประชาชนตำบลบ้านกลางร่วมปั่นจักรยาน Kick Off PM 2.5  “รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน” นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง     จ.ลำพูน เปิดเผยว่าในห้วงเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายนของทุกปี ลักษณะอากาศของประเทศไทยจะมีความแห้งแ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8/2563 ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เปิดเผยว่าเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาตำบล ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่วางไว้ และใช้เป็นกรอบ ในการจัดทำงบประมาณรายจ่า...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
 วันนี้ (16 ก.พ. 63) เวลา 14.00 น. ที่อาคารประสิทธิ์ยิม ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายให้นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสากล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนส่งเสริมใ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

วันนี้ (7 ก.พ. 63) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน, พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  โดยมีการติดตามงานร้องทุกข์ร้องเรียนฯ, การติดตามรายงานรายรับของเทศบาลตำบลบ้านกลาง, ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (7 ก.พ. 63) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาตรฐ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (6 ก.พ. 63) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยมีนายณฐกร ภัทรวนนท์ จ่าจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อพิจารณาการขออนุญาตวางท่อลอดเหลี่ยมในลำเหมือ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันนี้ (6 ก.พ. 63) เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ตรวจสอบตามข้อร้องเรียนของประชาชน ในการขอให้ทางเทศบาลฯ ดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้า เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตรฯ บริเวณสะพานข้ามลำน้ำแม่ตีบ หมู่ที่ 9 บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนฯ ดังกล่าว โดยมีนายสุรินทร์ ต๊ะธ...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
339
 เมื่อวาน 
168
 เดือนนี้ 
8,157
 เดือนที่ผ่านมา 
11,667
 ปีนี้ 
149,875
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
449,774
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561