หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ลงพื้นประสานงานและติดตามความคืบหน้าการพัฒนาตนเองของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามมาตราการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 โดย Administrator วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561
 

ลงพื้นประสานงานและติดตามความคืบหน้าการพัฒนาตนเองของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามมาตราการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

         

วันนี้ (4 ก.ย. 61) เวลา 09.00 น. นายชิดพงศ์ เสนะสุทธิพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง หัวหน้าคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำตำบลบ้านกลาง (ทีมหมอประชารัฐสุขใจ) พร้อมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง ลงพื้นประสานงานและติดตามความคืบหน้าการพัฒนาตนเองของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามมาตราการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จัดเก็บข้อมูลประชาชนที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีรายได้น้อยบางส่วนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 โดยเฉพาะผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ใน ปี 2560 ของหมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ-ศรีคำ-ต้นฮั่ง, หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย, หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง, หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยาก และหมู่ที่ 10 บ้านประตูโขง
 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 72 คน