หน้าแรก >> สินค้า OTOP >> หมู่ที่ 5 กลุ่มอาชีพทอผ้ายกดอกทอมือบ้านศรีชุม

 หมู่ที่ 5 กลุ่มอาชีพทอผ้ายกดอกทอมือบ้านศรีชุม

  18 มกราคม 2561 โดย Administrator

หมู่ที่ 5 กลุ่มอาชีพทอผ้ายกดอกทอมือบ้านศรีชุม

หมู่ที่ 5 กลุ่มอาชีพทอผ้ายกดอกทอมือบ้านศรีชุม

 

         อาชีพผ้ายกดอกทอมือเป็นเป็นอาชีพทอผ้าในครัวเรือนสืบทอดมาจาดภูมิปัญญาท้องถิ่นของบ้านศรีชุมสร้างรายได้ในครอบครัวของสตรีแม่บ้านมาอย่างยาว จากการทอผ้าระดับครัวเรือนก็เริ่มมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพผ้ายกดอกทอมือบ้านศรีชุมเมื่อปี พ.ศ.2539 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน พ.ศ.2558 รวมระยะเวลา 19 ปี การดำเนินงานกลุ่มมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนเป็นสินค้าที่สร้างชื่อให้กับหมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม โดยได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า โอทอปสามดาวเมื่อปี พ.ศ.2549 ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยผ้ายกดอกทอมือเป็นงานฝีมือการทอผ้าที่ประณีตสวยงามมีทักษะในการทอเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นตามลักษณะของพื้นบ้านถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นสะท้อนคุณค่าของภูมิปัญญาชุมชนควรอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่และสืบทอดให้ลูกหลานสืบต่อไป

         การดำเนินงานกลุ่มอาชีพทอผ้ายกดอกทอมือ หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุมดำเนินงานในรูปคณะกรรมการกลุ่มยึดมติของของสมาชิกกลุ่มในการดำเนินงานใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับครัวเรือนระดับหมู่บ้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมส่งเสริมอาชีพพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการเรียนรู้ การบริหารจัดการกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีประธานกลุ่มอาชีพดังนี้ นางกรองทอง หน่อแก้ว ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ถึง 2554 และนางพวงพยอม พงษ์แจ่ม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2558 ปัจจุบันกลุ่มอาชีพผ้ายกดอกทอมือมีสมาชิก จำนวน 180 คน มีเงินหุ้นในการจัดตั้งกลุ่มครั้งแรกจำวน 180 หุ้น หุ้นละ 50 บาท รวมเป็นเงิน 9,000.- บาทและมีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มอาชีพ 20,000.- บาท มีการทอผ้ายกดอกทอมือทุกวัน มีการแบ่งเงินปันผลจากการประกอบการของสมาชิกที่ถือหุ้นทุกปี อีกทั้งจ่ายค่าแรงการทำชิ้นงานตามขนาดและความยากง่ายผ้ายกดอกทอมือใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม ตัดเป็นชุดไทยใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่งบ้านและเป็นของฝาก การจำหน่ายมีผู้มารับซื้อถึงที่และนำไปจำหน่ายเองหรือมีผู้สั่งทำเป็นการพิเศษ ปัจจุบันกลุ่มอาชีพทอผ้ายกดอกทอมือเลขที่ 19 หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 087-1883075

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
29
 เมื่อวาน 
387
 เดือนนี้ 
13,826
 เดือนที่ผ่านมา 
8,146
 ปีนี้ 
21,972
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
185,419
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561