หน้าแรก >> รางวัลแห่งเกียรติยศ

 รางวัลแห่งเกียรติยศ

  22 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            รางวัล อปท.ที่มีการคัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อผลิตพลังงาน ในระดับดีเยี่ยม ...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            รางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            ประกาศเกียรติคุณ ประเภทหน่วยงานภาครัฐดีเด่น สำหรับผู้สูงอายุ จากวุฒิสภาฯ...
 
 
    โดย Administrator วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานทางวัฒนธรรม ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            รางวัล อปท ดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากกระทรวงมหาดไทย...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            รางวัลศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น จากกระทรวงมหาดไทย...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 17 มกราคม 2561
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            รางวัลนวัตกรรมสุขภาพชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สป.สช....
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            รางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            รางวัลเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ และมาตรฐานโครงการอาหารปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            รางวัลเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม...